Menu Close

พนักงานมหาวิทยาลัย

การดำเนินการ ด้านการจ้าง และการบรรจุแต่งตั้งบุคคล เข้าปฏิบัติงาน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบการจ้าง บุคคลเข้าปฏิบัติงาน (กดเพื่อสืบหน้า)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กรอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
และ
กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ (กดเพื่อสืบค้น)
คู่มือการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (กดเพื่อสืบค้น)

สอบถามเพิ่มเติทม งานบริการทรัพยากรบุคคล

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ติดต่อ คุณเกษมสุข  ด้วงแพง  50476

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ติดต่อ คุณปิยะวรรณ ถุงเงิน 48692

ประเภท พนักงาน(เปลี่ยนสถานภาพ และประเภทบริหาร) ติดต่อ คุณนงนุช  กาญจนรุจี 50475