Menu Close

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ของผลงานทางวิชาการ

(ใหม่) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 12/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ที่สอนและวิจัยระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ 

(ยกเลิก) ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 7/2551) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์เปลี่ยนสถานภาพที่สอนในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา )