Menu Close

แบบฟอร์มต่างๆ

หนังสือแสดงเจตนาในการปรับอัตราเงินเดือนคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2562


แบบฟอร์มขอข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งบริหาร

ป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งบริหาร และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ. 2562


แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งรองหัวหน้าส่วนงาน/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน คณะ/วิทยาลัย/สำนัก  

 

แบบฟอร์มสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 • แบบการขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • แบบฟอร์มไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและไปปฏิบัติงานโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
 • แบบฟอร์มไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 • แบบฟอร์มไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 • แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา
 • แบบฟอร์มใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือการเตรียมพล
 • แบบฟอร์มใบลาติดตามคู่สมรส
 • แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 • แบบฟอร์มใบลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
 • แบบฟอร์มใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 • แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
 • แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
 • แบบฟอร์มใบลาสำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและรับบำเหน็จ/บำนาญ
 • พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
 • แผ่นพับฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
 • แบบคำร้องขอปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
 • แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
 • แผ่นพับหนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับเงินสวัสดิการ
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
 • การขอพระราชทานเพลิงศพ
 • การขอรับและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน
 • เอกสารที่ใช้ขอและพิธีการขอพระราชทานเพลิงศพ
 • แผ่นพับหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ข้าราชการ)
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด กรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน(ข้าราชการ)
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (กรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน)
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
 • ใบมอบฉันทะ (ข้าราชการ)
 • ใบมอบฉันทะของลูกจ้างประจำ
 • ตัวอย่างการกรอกเอกสารรายงานตัว
 • แบบฟอร์มเอกสารรายงานตัว
 • แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
 • แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร สำหรับบุคลากรที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 • ใบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน