Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (จำนวน 3 ฉบับ)

ฉบับที่ เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
1/2563 การกำหนดชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 25 กุมภาพันธ์ 2563

2/2563

การกำหนดชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หมายเหตุ  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักกายอุปกรณ์

23 เมษายน 2563
3/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้

หนังสือขอเปลี่ยนสถานภาพ (เอกสาร world)
เอกสารแนบ สำหรับ
เอกสารแนบ 1 ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
เอกสารแนบ 2 ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
เอกสารแนบ 3 ข้าราชการ
เอกสารแนบ 4 ลูกจ้างประจำ
14 สิงหาคม 2563

 

ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2566

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.