Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 

(จำนวน 11 ประกาศ)

    1. (ฉบับที่ 1/2560)แก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร / วิชาการ / สนับสนุน และ สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย

1. สัญญาจ้าง ประเภทบริหาร ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ

2. สัญญาจ้าง วิชาการ ภาษาไทย  / ภาษาอังกฤษ

3. สัญญาจ้าง สนับสนุน ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

4. สัญญาจ้าง ประเภทลูกจ้างของมหาวิทยาลั

4.1 สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย วิชาการ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
4.2. สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย สนับสนุน ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
———————————————————————————–

2. (ฉบับที่ 2/2560)  หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 

3. ยกเลิกแล้ว (ฉบับที่ 3/2560)  หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งต้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. (ฉบับที่ 4/2560) หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้

(กบม 4/2560) แนบท้าย 1 ประกาศ ผู้บริหาร

(กบม 4/2560) แนบท้าย 2 ประกาศ ข้าราชการ

(กบม 4/2560) แนบท้าย 3 ประกาศ ลูกจ้างประจำ

5. ยกเลิกแล้ว (ฉบับที่ 5/2560) หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2)  

6. (ฉบับที่ 6/2560)  การกำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

7. (ฉบับที่ 7/2560) การกำหนดกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ฯ

8. (ฉบับที่ 8/2560) หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ 

9. (ฉบับที่ 9/2560)  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

10. (ฉบับที่ 10/2560)  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

11. (ฉบับที่ 11/2560)  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


กดเพื่อค้นหาประกาศ ก.บ.ม.  ปี 2559/ ปี 2561

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.