Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

(จำนวน 6 ฉบับ)

(ฉบับที่ 1/2561)  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 2/2561) หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 3/2561)

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การตัดโอนอัตรา การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบท้าย ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 3/2561)

(ฉบับที่ 4/2561)  หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
(ฉบับที่ 5/2561)  หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเลิก ก.บ.ม.(ฉบับที่ 3/2560) และ ก.บ.ม.(ฉบับที่ 5/2560)
(ฉบับที่ 6/2561)  หลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

กลับหน้าแรก ก.บ.ม