Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

(จำนวน 6 ฉบับ ยกเลิกแล้ว 2 ฉบับ)

ยกเลิก ฉบับที่ 1/2561 และ ฉบับที่ 5/2561 

(ฉบับที่ 1/2561)  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ให้ยกเลิก และใช้ประกาศ ก.บ.ม. 2/2565 แทน)
(ฉบับที่ 2/2561) หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 3/2561)

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การตัดโอนอัตรา การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบท้าย ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 3/2561)

(ฉบับที่ 4/2561) หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้)
(ฉบับที่ 5/2561) หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเลิก ก.บ.ม.(ฉบับที่ 3/2560) และ ก.บ.ม.(ฉบับที่ 5/2560)  (ให้ยกเลิก และใช้ประกาศ ก.บ.ม. 3/2565 แทน)
(ฉบับที่ 6/2561) หลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2566

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.