Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

จำนวน 6 ฉบับ

1. (ฉบับที่ 1/2561) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. (ฉบับที่ 2/2561) หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. (ฉบับที่ 3/2561) หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การตัดโอนอัตรา การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

4. (ฉบับที่ 4/2561) หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. (ฉบับที่ กบม 5-2561) หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น                  ยกเลิก ก.บ.ม. (ฉบับที่ 3/2560) และ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 5/2560)

6. (ฉบับที่ 6/2561) หลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.