Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

(จำนวน 11 ฉบับ ยกเลิกแล้ว 4 ฉบับ)

ยกเลิก ฉบับที่ 1/2560 ฉบับที่ 2/2560 ฉบับที่ 3/2560 และฉบับที่ 5/2560

 

(ฉบับที่ 1/2560) แก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ถูกยกเลิกโดยประกาศ ก.บ.ม. 4/2565)

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร / วิชาการ / สนับสนุน และ สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย

สัญญาจ้าง ฉบับไทย ฉบับ English

1. สัญญาจ้าง ประเภทบริหาร

ภาษาไทย English

2. สัญญาจ้าง วิชาการ

ภาษาไทย English

3. สัญญาจ้าง สนับสนุน

ภาษาไทย English

4.สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย วิชาการ

ภาษาไทย English

5.สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย สนับสนุน

ภาษาไทย English
———————————————————————————–
(ฉบับที่ 2/2560) หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ (ยกเลิกและใช้ ก.บ.ม. ฉบับที่ 4/2560 แทน)
(ฉบับที่ 3/2560) หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งต้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ยกเลิกและใช้ ก.บ.ม. ฉบับที่ 5/2560 แทน)

(ฉบับที่ 4/2560) หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่ระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ (ให้ยกเลิก 5/2559 และ 2/2560)

   แนบท้าย 1 ประกาศ ผู้บริหาร

   แนบท้าย 2 ประกาศ ข้าราชการ

   แนบท้าย 3 ประกาศ ลูกจ้างประจำ

(ฉบับที่ 5/2560) หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) (ยกเลิกและใช้ ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 5/2561 ทั้งนั้ 5/2561 ถูกยกเลิกโดย 3/2565)
(ฉบับที่ 6/2560) การกำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 7/2560) การกำหนดกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ฯ
(ฉบับที่ 8/2560) หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ
(ฉบับที่ 9/2560) หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 10/2560) คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
(ฉบับที่ 11/2560) คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2566

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.