Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

 (จำนวน 6 ประกาศ)

1. (ฉบับที่ 1/2561) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. (ฉบับที่ 2/2561) หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. (ฉบับที่ 3/2561) หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การตัดโอนอัตรา การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย

4. (ฉบับที่ 4/2561) หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. (ฉบับที่ กบม 5-2561) หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น                  ยกเลิก ก.บ.ม. (ฉบับที่ 3/2560) และ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 5/2560)

6. (ฉบับที่ 6/2561) หลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กดเพื่อค้นหาประกาศ ก.บ.ม. ปี 2560 / ปี 2562

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.