Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559
(จำนวน 14 ฉบับ) 

โดยยกเลิกไป 1 ประกาศ คือ ฉบับที่ 5/2559)

1.(ฉบับที่ 1/2559)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

2.(ฉบับที่ 2/2559) วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย

3.(ฉบับที่3/2559) หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

4.(ฉบับที่ 4/2559) หลักเกณฑ์ วิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

5.(ฉบับที่ 6/2559) เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

6.ยกเลิกแล้ว (ฉบับที่ 7/2559) หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ให้ใช้ ประกาศ ก.บ.ม. 1/2561 แทน

7.(ฉบับที่ 8/2559) การกำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

   ให้ยกเลิกฐานการคำนวณ และใช้แนบท้ายคำนวณ ฉบับที่ 11/2559 แทน

8.(ฉบับที่ 9/2559) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าประเภทและระดับตำแหน่ง 

9. (ฉบับที่ 10/2559) การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  

   ให้ยกเลิกบัญชี แนบท้ายข้อบังคับ ว่าด้วยเงินเดือน … 2558

10.(ฉบับที่ 11/2559)การกำหนดฐานการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ให้ยกเลิกแนบท้ายฐานคำนวนในฉบับที่ 8/2559 

11. (ฉบับ 12/2259)การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์

12. (ฉบับที่ 13/2559)วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา สำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

13. (ฉบับที่ 14/2559)หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ฯ… 


ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.