Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559
(จำนวน 14 ฉบับ ยกเลิกแล้ว 6 ฉบับ) ยกเลิก ฉบับที่ 1/2559 ฉบับที่ 2/2559 ฉบับที่ 4/2559 ฉบับที่ 5/2559 ฉบับที่ 7/2559 และฉบับที่ 13/2559
(ฉบับที่ 1/2559) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ให้ยกเลิก และให้ใช้ประกาศ ก.บ.ม. 3/2564 แทน)
(ฉบับที่ 2/2559) วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ให้ยกเลิก และให้ใช้ประกาศ ก.บ.ม. 6/2565 แทน)
(ฉบับที่3/2559) หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 4/2559) หลักเกณฑ์ วิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ให้ยกเลิก และให้ใช้ประกาศ ก.บ.ม. 2/2564 แทน)
(ฉบับที่ 5/2559) หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

(ยกเลิกและใช้ ก.บ.ม. ฉบับที่ 4/2560 แทน)  

(ฉบับที่ 6/2559) เงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
(ฉบับที่ 7/2559) หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ให้ยกเลิก และให้ใช้ ก.บ.ม. 1/2561 แทน)
(ฉบับที่ 8/2559) การกำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ห้ยกเลิกฐานการคำนวณและใช้แนบท้ายคำนวณ ฉบับที่ 11/2559 แทน
(ฉบับที่ 9/2559)  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าประเภทและระดับตำแหน่ง 
(ฉบับที่ 10/2559)  การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายข้อบังคับ ว่าด้วยเงินเดือน … 2558
(ฉบับที่ 11/2559) การกำหนดฐานการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ยกเลิกแนบท้ายฐานคำนวนในฉบับที่ 8/2558 
(ฉบับที่ 12/2259) การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์
(ฉบับที่ 13/2559) วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา สำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ให้ยกเลิก และใช้ประกาศ ก.บ.ม. 7/2565 แทน
(ฉบับที่ 14/2559) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ฯ… 
ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2566

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.