Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

ประจำปี พ.ศ. 2567

ฉบับที่ เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
1/2567

 

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

5 กุมภาพันธ์ 2567

2/2567 ฉบับที่ 2/2567 เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่ง และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบท้าย ชื่อตำแหน่ง PDF File

1 มีนาคม 2567

ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2566

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.