Menu Close

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564

ฉบับที่ เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
1/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (ให้ยกเลิก ก.บ.ม. 7/2558)

26 มกราคม 2564
2/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (ให้ยกเลิก ก.บ.ม. 4/2559)

3 กุมภาพันธ์ 2564
3/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (ให้ยกเลิก ก.บ.ม. 1/2559)

9 กุมภาพันธ์ 2564
4/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการกอง หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

3 มีนาคม 2564
5/2564 หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

19 ตุลาคม 2564

 

ก่อนปี 2558 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
2566

กลับหน้าแรก ก.บ.ม.