Menu Close

กำหนดการประชุม กบม 2564

กำหนดการประชุม กบม 2564

กำหนดปฏิทินการจัดประชุมและการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) ประจำปี พ.ศ. 2564
ปฏิทินการประชุมประจำปี 2564

1. กำหนดวันประชุมเป็นวันพุธแรกของเดือน เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามที่ประธานเห็นสมควร
2. กำหนดส่งวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ก.บ.ม. ก่อนประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ
3. เจ้าของเรื่องที่นำเสนอ ต้องจัดทำสำเนา 5 ชุด พร้อมส่งเอกสารฉบับจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด
กรณีเรื่อง ลับ ให้จัดใส่ซองทุกฉบับ