Menu Close

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างความสมานฉันท์และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรด้วยสันติวิธี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างความสมานฉันท์และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในองค์กรด้วยสันติวิธี

กองทรัพยากรบุคคล และฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสมานฉันท์ และการลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรด้วยสันติวิธีจึงได้ทำการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างความสมานฉันท์และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในองค์กรด้วยสันติวิธีขึ้น  ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่่างวันที่  19 สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัมมนา 2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

1.โครงการ รูปแบบการสมานฉันท์และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

2.ใบสมัคร