Menu Close

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี 2562 โดยเพิ่มข้อมูลลงในเอกสารข้อที่ 3 และ 4 ตามที่แนบนี้ กรุณาส่งผลรายงานให้กองทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 หรือส่งมาที่อีเมล juthch@kku.ac.th

  1. บันทึกแจ้งเวียนขอรายงานข้อมูลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562
  2. หนังสือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว 2774
  3. แบบรายงานการรับคนพิการ ตามมาตรา 33
  4. การให้สัมปทานหรือการช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ ตามมาตรา 35