Menu Close

ขอเชิญบุคลากรเสนอชื่อบุคคลและหน่วยงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” พ.ศ.2562 ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

  1. หนังสือคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดี
  2. ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดี
  3. ใบสมัครประเภทบุคคล
  4. ใบเสนอชื่อประเภทหน่วยงาน