Menu Close

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548