Menu Close

ผู้เขียน: kaniou

กรอบแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในระดับคณะหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กรอบแผนการดำเนินงานด้านส่…

กองทรัพยากรบุคคลสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่)

กองทรัพยากรบุคคล จัดสัมมน…