Menu Close

บรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

ด้วยงานวินัยและจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น” เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานด้านการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น…สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวน์โหลดรูปถ่ายได้ที่นี้…https://photos.app.goo.gl/UiUwXxdqMmYevR3cA

 

 Download เอกสารประกอบการบรรยาย

ภาคเช้า  บรรยาย-อุทธรณ์ร้องทุกข์-ภาคเช้า

ภาคบ่าย  บรรยาย-อุทธรณ์ร้องทุกข์-ภาคบ่าย 

 

เฉลยแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก่อนและหลังการอบรม

 เฉลยแบบทดสอบ pre test – post test

 

ตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมการอบรม ช่วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล