Menu Close

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

    1. พระราชบัญญัติ

             1.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา2547 )

             1.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ( พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่2 2551 )

             1.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่3 2559 )

            1.4 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, )

     2. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

              2.1 ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการและคำสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2560 (ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์ฯ พ.ศ.2560)

              2.2 ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2560 (ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ฯ พ.ศ.2561)

              2.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 (ข้อบังคับบริหารงานบุคคล 58)

              2.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ข้อบังคับบริหารงานบุคคล 58 ฉ.2)

    3. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

             3.1 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ( ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์2552)

             3.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 )

    4. ประกาศที่เกี่ยวข้อง

    5. คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

    6. หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง