Menu Close

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม

 

คำตอบ

1.การขอตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?
    • ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า  9 ปี (กรณีจบปริญญาตรี/เทียบเท่า )
      5 ปี (กรณีจบปริญญาโท/เทียบเท่า) , 2 ปี (กรณีจบปริญญาเอก/เทียบเท่า)
    • มีผลการสอนระดับชำนาญขึ้นไป และมีเอกสารประกอบการสอน
  • มีผลงานทางวิชาการ  ได้แก่  งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ งานแต่ง/เรียบเรียง  ตำรา หรือ บทความทางวิชาการ หรือ หนังสือ  คุณภาพระดับดี ทุกประเภทต้องตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
2.กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ? โดยเฉลี่ยประมาณ 8-12 เดือน นับจากวันที่กองทรัพยากรบุคคลรับเรื่อง จนถึงวันที่มหาวิทยาลัยแจ้งผลการขอตำแหน่งทางวิชาการให้ผู้ขอฯ ทราบ 

 

3.ผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ และ Proceedings ตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) สามารถนำมายื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่ ? ไม่ได้ เพราะผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ไม่สามารถประเมินคุณภาพได้ ต้องเป็น Proceedings ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับสมบูรณ์ Full paper เท่านั้น

 

4.กรณีผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ มีผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการที่อยู่ระหว่างรอตีพิมพ์เผยแพร่ จะสามารถยื่นขอตำแหน่งได้หรือไม่ ?
สามารถยื่นขอตำแหน่งได้ โดยจะต้องมีหลักฐานรับรองจากกองบรรณาธิการวารสารว่าจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารฉบับที่เท่าไหร่ ระบุวัน เดือน ปี  ทั้งนี้ วันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะเป็นวันที่กองทรัพยากรบุคคลได้รับผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับที่ตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 
5.กรณีผู้ขอไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (อุทธรณ์) ได้หรือไม่?
สามารถอุทธรณ์ได้ และต้องดำเนินการภายใน 90 วัน นับจากวันที่รับทราบมติของ ก.บ.ม. โดยการอุทธรณ์นั้นจะผู้ขอจะต้องชี้แจงเหตุผลหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานทางวิชาการเท่านั้น  
6.กรณีผู้ขอไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ สามารถยื่นขอตำแหน่งอีกครั้งได้เมื่อไหร่ ?
สามารถยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ได้ทันที  
 7. สามารถติดต่อสอบถามเรื่อง กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา) ได้อย่างไร   งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กองทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานอธิการบดี   โทรศัพท์ภายใน. 50496 , 50497
 โทรศัพท์ / โทรสาร 043 -20233