Menu Close

ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา)

 สำหรับผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ สนอเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการต่อคณะโดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  และต้องสนอเอกสารประกอบดังนี้

 1. แบบ ก.บ.ม 01  (กรอกเฉพาะส่วนที่ 1 ให้ครบถ้วน)   
 2. ผลงานการเรียนรู้ ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้  เอกสารประกอบการสอนหรือ เอกสาร คำสอน สื่อการสอน  
 3. ผลงานทางวิชาการ ที่มีปริมาณและคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด    

สำหรับส่วนงาน ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
 2. ประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 7/2551 กำหนดไว้
 3. เสนอชื่อผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่ดำเนินการประเมินผลการสอนเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารต่อคณะกรรมการประจำคณะ
 4. เมื่อกรรมการประจำคณะเห็นชอบแล้ว ให้คณะกรอกข้อมูลในแบบ ก.บ.ม. 01 (ส่วนที่ 2)  ให้ครบถ้วน และให้คณบดีลงนาม
 5. เสนอชื่อผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมเอกสารแบบ ก.บ.ม. 01 จำนวน 12 ชุด พร้อมรายงานผลการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการ จำนวน 4 ชุด (กรณีวิธีปกติ) และจำนวน 6 ชุด (กรณีวิธีพิเศษ) โดยส่งให้กองทรัพยากรบุคคลดำเนินการต่อไป
 6. เสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (Reader)  (เสนอโดยวิธีลับ)  จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน (ในกรณีวิธีปกติ)  และจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน (ในกรณีวิธีพิเศษ)   

สำหรับกองทรัพยากรบุคคล ให้ดำเนินการดังนี้

 • รับเรื่องการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการที่ส่วนงานส่งมา โดยบันทึกวัน เวลา รับเรื่องให้ชัดเจน 
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลงานทางวิชาการ (ทั้งปริมาณและคุณภาพ) 
 • เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมเอกสารดังนี้                                            
 1. แบบ ก.บ.ม. 01
 2. รายงานผลการประเมินผลการสอนที่ประเมินผลโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนที่คณะแต่งตั้ง
 3. ผลงานทางวิชาการ
 4. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (Reader) 
 • ติดต่อ / ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) และจัดส่งเอกสารผลงานทางวิชาการให้พิจารณา ตรวจ อ่าน ประเมิน
 • เสนอผลการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 • สรุปผลการพิจารณาการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามมติของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เสนอต่อ ก.บ.ม.
 • ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (กรณี ก.บ.ม. มีมติพิจารณาอนุมัติให้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์)
 • แจ้งผลการขอตำแหน่งทางวิชาการ (พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้กับส่วนงานและผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการรับทราบ 
 • แจ้งให้คณะเบิกจ่ายค่าตอบแทนการตรวจ อ่าน และประเมินผลงานทางวิชาการตามอัตราที่ประกาศกำหนด