ข่าวการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

ระเบียบ/ประกาศ

เอกสาร

  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับผู้บริหาร ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับลูกจ้างประจำ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  ข่าวด่วน
  ข่าวด่วนทั้งหมด
  ข่าวกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่
  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. 5/2561

 กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 5/2561 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบเกี่ยวกับ 1.แจ้งข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมา 2.ข้อสรุปของที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมา 3.การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 4.แจ้งข้อกฏหมายใหม่ที่ประกาศใช้ 5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติด้านบริหารงานบุคคล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5..แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง แนวทางในการย้าย ตัดโอนอัตรา และการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/9vq4vcDEm6M1JpWo9

  งาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2561

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน“ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา...สามารถเข้าชมบรรยากาศ และดาวน์โหลดภาพผู้ได้รับรางวัลได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/Lwz8aRcf2gBtuUXv8

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดยุทธศาสตร์ และภาระงานของบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงสร้างใหม่

 กองทรัพยากรบุคคล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดยุทธศาสตร์ และภาระงานของบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงสร้างใหม่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณา มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมบรรยากาศ และดาวน์โหลดภาพถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/JkghkpbRXMyBKrsY6

  สัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่)

กองทรัพยากรบุคคล จัดสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มาบรรยาย และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่) ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561...สามารถเข้าชมบรรยากาศ และดาวน์โหลดภาพถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/wbc1gxD4hhb9N4m68

  ศึกษาดูงานโรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว นำทีมโดย ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พา คน คลัง แผน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบสารสนเทศ ด้านทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กร และระบบสวัสดิการภายในองค์กร เพื่อนำแนวความคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อสู่การปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 21 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/YxAj1RZrqSeR89v62

  ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
  บริการต่างๆ
  สมัครงานออนไลน์
  ประกาศรับสมัครงาน
  ประกาศรายชื่อ
  ประกาศผลสอบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวภายนอก
  รายงานตัวออนไลน์
  ขอหนังสือรับรองออนไลน์
  ระบบสืบค้นบุคลากร
  ระบบติดตามเรื่องร้องเรียนทางจรรยาบรรณ
  ระบบสารสนเทศการแต่งตั้งผู้บริหาร มข.
  ระบบออกเอกสารสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือเกษียณอายุราชการหรือพ้นสภาพจากการปฏิบัติงานเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้าง
  ระบบคำนวณบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการและบำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ
  ระบบเปรียบเทียบผลประโยชน์ของการลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.(UNDO) ของข้าราชการ
  แบบฟอร์มและแผ่นพับต่างๆ
  กระดานถาม-ตอบ
  สารสนเทศการไปปฏิบัติราชการในองค์การระหว่างประเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ข่าวประกาศรับสมัคร/คัดเลือก/แต่งตั้ง ผู้บริหารภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เรื่องควรรู้
Texto Alternativo
มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
มาตรฐานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
สวัสดิการต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
ขอตำแหน่งทางวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การลาประเภทต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
จรรยาบรรณ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การแต่งตั้งผู้บริหาร
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
เครือข่ายการบริหารงานบุคคล
อ่านเพิ่มเติม »