แบบฟอร์มและแผ่นพับต่างๆ
  ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
 แบบแจ้งความประสงค์ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเลือกนโยบายการลงทุน

  แบบคำขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

  สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร
  สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
  สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน
  สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและวิจัย
  สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน

  แบบการขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  แบบฟอร์มไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและไปปฏิบัติงานโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
  แบบฟอร์มไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  แบบฟอร์มไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
  แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา
  แบบฟอร์มใบลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือการเตรียมพล
  แบบฟอร์มใบลาติดตามคู่สมรส
  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  แบบฟอร์มใบลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
  แบบฟอร์มใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
  แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
  แบบฟอร์มใบลาสำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและรับบำเหน็จ/บำนาญ   พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
  แผ่นพับฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
  แบบคำร้องขอปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
  แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล   แผ่นพับหนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับเงินสวัสดิการ
  แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
  แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
  การขอพระราชทานเพลิงศพ
  การขอรับและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหีบเพลิงพระราชทาน
  เอกสารที่ใช้ขอและพิธีการขอพระราชทานเพลิงศพ   แผ่นพับหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ
  แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ข้าราชการ)
  แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด กรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน(ข้าราชการ)
  แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (กรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน)
  แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ
  ใบมอบฉันทะ (ข้าราชการ)
  ใบมอบฉันทะของลูกจ้างประจำ   ตัวอย่างการกรอกเอกสารรายงานตัว
  แบบฟอร์มเอกสารรายงานตัว   แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
  แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร สำหรับบุคลากรที่ผู้บังคับบัญชาสั่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
  ใบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน