ประวัติกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมเป็นแผนกการเจ้าหน้าที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีภาระงานที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ

  หมวดกลาง ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของแผนก
  หมวดระเบียบและการสอบ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของ ก.พ. และ ก.ม. ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
  หมวดประวัติและสถิติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับประวัติของข้าราชการและลูกจ้าง
  หมวดการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง

ในปี พ.ศ. 2519 ก.ม. ประกาศแบ่งส่วนราชการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่และแบ่งภาระงานที่กองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น 4 แผนก คือ

  แผนกอัตรากำลัง รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดอัตราตั้งใหม่ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง การลาออกจากราชการ
  แผนกทะเบียนประวัติ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดเก็บประวัติข้าราชการและลูกจ้าง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การคำนวณบำเหน็จบำนาญ
  แผนกวินัย รับผิดชอบเกี่ยวกับวินัยและนิติการ การลงโทษ
  แผนกวินัย รับผิดชอบเกี่ยวกับวินัยและนิติการ การลงโทษ

ในปี พ.ศ. 2522 ก.ม. ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เป็น 5 งาน และ 1 หน่วย คือ

  งานบริหารงานบุคคล
  งานทะเบียนประวัติ
  งานสวัสดิการ
  งานวินัยและนิติการ
  งานฝึกอบรม
  หน่วยธุรการ

ในปี พ.ศ. 2533 ก.ม. ประกาศแบ่งส่วนราชการในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เป็น 6 งาน คือ

  งานบริหารงานบุคคล
  งานทะเบียนประวัติ
  งานสวัสดิการ
  งานวินัยและนิติการ
  งานฝึกอบรม
  งานธุรการ

ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศจัดตั้งงานจรรยาบรรณ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1640/2552)

+