ทำเนียบคณะกรรมการสนับสนุนเครือข่ายการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ที่ปรึกษา

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ทำงาน : สำนักงานอธิการบดี
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40001,40002,40003
โทรสายตรง : 043-202-001-2
fax : 043-202-557
E-Mail : president@kku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง ที่ปรึกษา

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : รองอธิการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถานที่ทำงาน : สำนักงานอธิการบดี
ภูมิลำเนา : -
เบอร์ภายใน : 40035
โทรสายตรง : 043-202-153
fax : 043-202-153
E-Mail : likhit@kku.ac.th

นายสถิตย์ แก้วบุดตา ประธานเครือข่าย

ชื่อเล่น : ถิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดนครพนม
เบอร์ภายใน : 40095,40094
โทรสายตรง : 043-202-338
fax : 043-202-338
E-Mail : satkae@kku.ac.th

นายศิริพร ศรีอุ่น เลขาเครือข่าย

ชื่อเล่น : พร
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40099,40098
โทรสายตรง : 043-202-338
fax : 043-202-338
E-Mail : sirsee@kku.ac.th

นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย

ชื่อเล่น : อุ่น
ตำแหน่ง : บุคลากรเชี่ยวชาญ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์ภายใน : 42754
โทรสายตรง : 043-202-338
fax : 043-202-338
E-Mail : mounra@kku.ac.th

นายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียนประวัติ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เบอร์ภายใน : 40117,40116,40118
โทรสายตรง : 043-202-338
fax : 043-202-338
E-Mail : poram@kku.ac.th

นายมนูญ บรรณวงศิลป์

ชื่อเล่น : มนูญ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดหนองบัวลำภู
เบอร์ภายใน : 40101,40100
โทรสายตรง : 043-202-338
fax : 043-202-338
E-Mail : manban@kku.ac.th

นางสาวบุญสม หาทวายการ

ชื่อเล่น : หลอด
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์ภายใน : 40091,40092
โทรสายตรง : 043-202-338
fax : 043-202-338
E-Mail : boohat@kku.ac.th

นายบุญชัย อ้องแสนคำ

ชื่อเล่น : แสง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวินัยและนิติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40114,40097
โทรสายตรง : 043-202–358
fax : 043-202–358
E-Mail : boooon@kku.ac.th

นายชัชวาล หนองนา

ชื่อเล่น : ชัช
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์ภายใน : 40098,40093
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : chatnon@kku.ac.th

นายประดิษฐ์ ศรีตระกูล

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์ภายใน : 40090
โทรสายตรง : 043-202–358
fax : 043-202–358
E-Mail : prasri3@kku.ac.th

นางสาวทรงสุดา ถุงแก้ว

ชื่อเล่น : หน่อย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานจรรยาบรรณ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40112
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : songto@kku.ac.th

นางพิมพ์ประไพ ภาระราช

ชื่อเล่น : พิมพ์
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์ภายใน : 40099,40098
โทรสายตรง : 043-202–358
fax : 043-202–358
E-Mail : pimpar@kku.ac.th

นางวรัญญ์ภร กาบไกรแก้ว

ชื่อเล่น : นุ
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์ภายใน : 40091,40092
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : nuskab@kku.ac.th

นายมนูญ สุดใด

ชื่อเล่น : ต๋อง
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40091,40092
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : smanoo@kku.ac.th

นางสาวภัสพร กาสี

ชื่อเล่น : จุ๊บแจง
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40091,40092
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : kpatsa@kku.ac.th

นางเกษมสุข ด้วงแพง

ชื่อเล่น : ปิ๋ว
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40091,40092
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : kasadu@kku.ac.th

นางจุฑามาศ ขันธ์ชารี

ชื่อเล่น : ส้ม
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40091,40092
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : Juthch@kku.ac.th

นางสาวสิรภัทร โสจันทร์

ชื่อเล่น : อ้อม
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40091,40092
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : siraso@kku.ac.th

นางรัตนา คำป้อม

ชื่อเล่น : แมว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40091,40092
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : rattko@kku.ac.th

นางวรมาศ มาเมือง

ชื่อเล่น : หญิง
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์ภายใน : 40091,40092
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : woramas@kku.ac.th

นางสาวนงนุช กาญจนรุจี

ชื่อเล่น : นุช
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดหนองคาย
เบอร์ภายใน : 40091,40092
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : nongkan@kku.ac.th

นางมณีวรรณ มุสิกะสาร

ชื่อเล่น : แมว
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดอุดรธานี
เบอร์ภายใน : 40117,40116,40118
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : manmus@kku.ac.th

นายสินไชย หมู่บ้านม่วง

ชื่อเล่น : จ่อย
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40117,40116,40118
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : sincmu@kku.ac.th

นางยุวรรณา เลิศศิริ

ชื่อเล่น : จุ๋ม
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40117,40116,40118
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : lyuwan@kku.ac.th

นางลักขณา ศรีมาพล

ชื่อเล่น : ตุ่ม
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40117,40116,40118
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : lakksr@kku.ac.th

นาวสาวพรรณี สุโพธิ์ไขย์

ชื่อเล่น : พิมพ์
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40117,40116,40118
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : pannee@kku.ac.th

นายสุวรรณ สะท้าน

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40117,40116,40118
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : suwasa@kku.ac.th

นายเปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์

ชื่อเล่น : อ๊อด
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40117,40116,40118
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : piamha@kku.ac.th

นางสาวจรรยพร พุทธสอน

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40117,40116,40118
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : chphu@kku.ac.th

นางฐิติมา หมู่บ้านม่วง

ชื่อเล่น : ออม
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40117,40116,40118
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : thitmu@kku.ac.th

นางธนพร พิมพ์แมน

ชื่อเล่น : จิ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40117,40116,40118
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : thanana@kku.ac.th

นายคณินท์ อุชชิน

ชื่อเล่น : สายป่าน
ตำแหน่ง : นักสารสนเทศปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดสกลนคร
เบอร์ภายใน : 40117,40116,40118
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : kaniou@kku.ac.th

นางสาววารุณี ไพรพยอม

ชื่อเล่น : จิ๋ว
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดสกลนคร
เบอร์ภายใน : 40098,40099
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : kwarun@kku.ac.th

นางนิชาภา บุตรมาตย์

ชื่อเล่น : นิชา
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40098,40099
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : bnichapa@kku.ac.th

นางสาวกรองแก้ว กิ่งสวัสดิ์

ชื่อเล่น : ปุ้น
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดราชบุรี
เบอร์ภายใน : 40093,40094
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : krongkreaw_king@kku.ac.th

นางสาวอัจฉรา ใยแก้ว

ชื่อเล่น : เป้
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40093,40094
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : auchya@kku.ac.th

นางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ

ชื่อเล่น : นิด
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40093,40094
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : poonwe@kku.ac.th

นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม

ชื่อเล่น : นัดตี้
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40093,40094
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : natnch@kku.ac.th

นางสาวทิพยมาลี เจริญรส

ชื่อเล่น : ฝน
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดอุดรธานี
เบอร์ภายใน : 40093,40094
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : tippch@kku.ac.th

นางประภาพร ผิวพันคำ

ชื่อเล่น : อี๊ด
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดอ่างทอง
เบอร์ภายใน : 40101,40100
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : Prapie@kku.ac.th

นางบุญล้อม ศรีหอม

ชื่อเล่น : ล้อม
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์ภายใน : 40101,40100
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : sboonh@kku.ac.th

นางขวัญกมล สุดาพรรัตน์

ชื่อเล่น : ปุ๊
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40101,40100
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : kwansu@kku.ac.th

นางนิภาพร คุณสิงห์

ชื่อเล่น : อ๋อม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40101,40100
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : nipaku@kku.ac.th

นางสาวสุภาพร ไชยน้อย

ชื่อเล่น : ก้อม
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40101,40100
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : csupha@kku.ac.th

นางสาวพัทธนันท์ คำจันทา

ชื่อเล่น : ตุ๊กติ๊ก
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์ภายใน : 40101,40100
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : ksaowa@kku.ac.th

นางพิชชาพร กาพย์ไกรแก้ว

ชื่อเล่น : เมือง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส 3
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40090
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : kpitch@kku.ac.th

นายวิรศักดิ์ ศรีเมืองช้าง

ชื่อเล่น : บู้
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด ส 2
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40090
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : weersr@kku.ac.th

นางสาวอาภาษิต วังนันท์

ชื่อเล่น : กระต่าย
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40090
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : arpawa@kku.ac.th

นายสุรศักดิ์ สีคังไพ

ชื่อเล่น : บอนด์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40094
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : surase@kku.ac.th

นางสาววันวิสาข์ ทินราช

ชื่อเล่น : ห่าน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40090
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : wanwti@kku.ac.th

นายคมน์ เหลืองทองคำ

ชื่อเล่น : นัด
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดเลย
เบอร์ภายใน : 40114,40097
โทรสายตรง : 043-202–358
fax : 043-202–358
E-Mail : komlr@kku.ac.th

นายศิวัต อบสุวรรณ

ชื่อเล่น : หนุ่ม
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เบอร์ภายใน : 40114,40097
โทรสายตรง : 043-202–358
fax : 043-202–358
E-Mail : numpanuwat@hotmail.com

นางสาวธันยธร พุทธิมา

ชื่อเล่น : เบ็นซ์
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40114,40097
โทรสายตรง : 043-202–358
fax : 043-202–358
E-Mail : thanpu@kku.ac.th

นางสาวปภาวี สุภานันท์

ชื่อเล่น : น้ำหวาน
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เบอร์ภายใน : 40114,40097
โทรสายตรง : 043-202–358
fax : 043-202–358
E-Mail : waan_ka@hotmail.com

นางสาววรัญญ์รัตน์ คำโส

ชื่อเล่น : หญิง
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40114,40097
โทรสายตรง : 043-202–358
fax : 043-202–358
E-Mail : waraku@kku.ac.th

นางสาวดารณี แสงวงค์

ชื่อเล่น : อุ๋ม
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40112
โทรสายตรง : 043-202–338
fax : 043-202–338
E-Mail : daranee@kku.ac.th

นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ

ชื่อเล่น : หน่วย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองกลาง
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40164,40168
โทรสายตรง : 043-202-057
fax : 043-202-216
E-Mail : ratmah@kku.ac.th

นางศรีจันทร์ กิตติกำจร

ชื่อเล่น : เล็ก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ทำงาน : กองคลัง
ภูมิลำเนา : จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์ภายใน : 46040
โทรสายตรง : 043-202-158
fax : 043-202-158
E-Mail : ksrija@kku.ac.th

นางสุมารีย์ ชินฝั่น

ชื่อเล่น : นก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ทำงาน : กองแผนงาน
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 40083,40081
โทรสายตรง : 043-203-672
fax : 043-202-337
E-Mail : sumareech@kku.ac.th

นางสาววรรณี เสือบัว

ชื่อเล่น : ตุ่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองกิจการนักศึกษา
ภูมิลำเนา : จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์ภายใน : 12390,12388
โทรสายตรง : 043-202-356
fax : 043-202-356
E-Mail : wannee@kku.ac.th

นางธัญรัตน์ ฤทธิลา

ชื่อเล่น : ตึ๋ง
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
สถานที่ทำงาน : กองกิจการนักศึกษา
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42136,12388
โทรสายตรง : 043-202-356
fax : 043-202-356
E-Mail : rtenya@kku.ac.th

นางสาววิยะดา จันทร์โสดา

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองอาคารและสถานที่
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42902,12054
โทรสายตรง : 043-202-339
fax : 043-202-339
E-Mail : wiwida@kku.ac.th

นางสาวเกษร ลาดเพ็ง

ชื่อเล่น : นิ่ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ทำงาน : กองวิเทศสัมพันธ์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 44401,42785
โทรสายตรง : 043-202-059
fax : 043-202-059
E-Mail : kesorn@kku.ac.th

นางนันทพร สอนศีลพงศ์

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : กองบริหารงานวิจัย
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42130
โทรสายตรง : 043-203-176
fax : 043-203-176
E-Mail : nanson@kku.ac.th

นางสถาพร นาวานุเคราะห์

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : กองสื่อสารองค์กร
ภูมิลำเนา : จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์ภายใน : 42983
โทรสายตรง : 043-202-204
fax : 043-202-204
E-Mail : nsatha@kku.ac.th

นางวรรณี ทรัพย์ศรี

ชื่อเล่น : ณี
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : คณะเกษตรศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดนครสวรรค์
เบอร์ภายใน : 12299,12314
โทรสายตรง : 043-202-360
fax : 043-202-361
E-Mail : swanne@kku.ac.th

นางสาวกาญจนา ราชธา

ชื่อเล่น : เก๋ง
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : คณะเกษตรศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 12299
โทรสายตรง : 043-202-360
fax : 043-202-361
E-Mail : rachata_kku@hotmail.com

นางรจนา พุทธิมา

ชื่อเล่น : นิด
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดระยอง
เบอร์ภายใน : 11298,11116
โทรสายตรง : 043-202-405
fax : 043-202-862
E-Mail : rojput@kku.ac.th

นางอมร กูลประสิทธิ์

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : คณะเทคนิคการแพทย์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 11411-5
โทรสายตรง : 043-202-339,043-347-482
fax : 043-202-339,043-347-482
E-Mail : amokun@kku.ac.th

นางสำรวย แก้วสีขาว

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : คณะเทคนิคการแพทย์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 11411-5
โทรสายตรง : 043-202-339,043-347-482
fax : 043-202-339,043-347-482
E-Mail : ksumru@kku.ac.th

นายสมคิด พลตื้อ

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : คณะเทคโนโลยี
ภูมิลำเนา : จังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์ภายใน : 12338
โทรสายตรง : 043-202-403
fax : 043-343-182
E-Mail : sompol@kku.ac.th

นางสาวณัฐพัชร์ สีสมน้อย

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : คณะนิติศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42326
โทรสายตรง : 043-203-588
fax : 043-203-588
E-Mail : snatta@kku.ac.th

นางวณิชชา แสนสีหา

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ทำงาน : คณะนิติศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์ภายใน : 42326
โทรสายตรง : 043-203-588
fax : 043-203-588
E-Mail : -

นางสาวศิริรัตน์ หันตุลา

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล
สถานที่ทำงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 11400-9 ต่อ 110
โทรสายตรง : 043-202-407
fax : 043-348-301
E-Mail : siriha@kku.ac.th

นางสาวพัชราภรณ์ นามสุดตา

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
สถานที่ทำงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 11400-9 ต่อ 110
โทรสายตรง : 043-202-407
fax : 043-348-301
E-Mail : phatna@kku.ac.th

นางดวงดาว ประทิพย์อาราม

ชื่อเล่น : โหน่ง
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 63699,63144,63108,63767,63440
โทรสายตรง : 043-348-360-8
fax : 043-363-319
E-Mail : pdoung@kku.ac.th

นายประสิทธิ์ เชียงนางาม

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 63699,63144,63108,63767,63440
โทรสายตรง : 043-348-360-8
fax : 043-363-319
E-Mail : cprasi@kku.ac.th

นางปริศนา ใจบุญ

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 63699,63144,63108,63767,63440
โทรสายตรง : 043-348-360-8
fax : 043-363-319
E-Mail : jprisa@kku.ac.th

นางสาวอนุสรณ์ ฤทธิพันธรักษ์

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 63699,63144,63108,63767,63440
โทรสายตรง : 043-348-360-8
fax : 043-363-319
E-Mail : anusli@kku.ac.th

นายณัฐพล โพธิ์ศรี

ชื่อเล่น : เอ๊ด
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 63699,63144,63108,63767,63440
โทรสายตรง : 043-348-360-8
fax : 043-363-319
E-Mail : natthapon@kku.ac.th

นางดารารัตน์ แสงมรกต

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์ภายใน : 63699,63144,63108,63767,63440
โทรสายตรง : 043-348-360-8
fax : 043-363-319
E-Mail : ddarar@kku.ac.th

นางจรรยาวัลย์ สุกรรม

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์ภายใน : 63699,63144,63108,63767,63440
โทรสายตรง : 043-348-360-8
fax : 043-363-319
E-Mail : sjanya@kku.ac.th

นางมารศรี เทศศิริ

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 12595 ต่อ 1227,12595 ต่อ 2142
โทรสายตรง : 043-202-378
fax : 043-202-379
E-Mail : martes@kku.ac.th

นางสาวเพ็ญศรี สร้อยธนู

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดอุดรธานี
เบอร์ภายใน : 12595 ต่อ 1227,12595 ต่อ 2142
โทรสายตรง : 043-202-378
fax : 043-202-379
E-Mail : phenso@kku.ac.th

นางสาวณัชชา วงษ์โก

ชื่อเล่น : นุช
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 12124 ต่อ 3109,12595 ต่อ 2142
โทรสายตรง : 043-202-861
fax : 043-203-050
E-Mail : nutchawo@kku.ac.th

นางอมรรัตน์ สิทธิศักดิ์

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดลพบุรี
เบอร์ภายใน : 12124 ต่อ 3109
โทรสายตรง : 043-202-861
fax : 043-203-050
E-Mail : samonr@kku.ac.th

นางสาวอัมพร วงษ์สอน

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
สถานที่ทำงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 12124 ต่อ 3109
โทรสายตรง : 043-202-861
fax : 043-203-050
E-Mail : par-aumpon@hotmail.com

นางศิริพร ทองป้อง

ชื่อเล่น : ตุ๊ก
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 12206-8 ต่อ 104
โทรสายตรง : 043-202-401
fax : 043-202-402
E-Mail : tosirip@kku.ac.th

นางสาวนันทพร คำสอนทา

ชื่อเล่น : ปุ๊ก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ภูมิลำเนา : จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์ภายใน : 12206-8 ต่อ 701
โทรสายตรง : 043-202-401
fax : 043-202-402
E-Mail : p_ooky8966@hotmail.com

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42955
โทรสายตรง : 043-202-372, 043-202-503
fax : 043-202-371
E-Mail : kchura@kku.ac.th

นางสาวดารุณี เหล่าวงษ์โคตร

ชื่อเล่น : ปุ้ง
ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์ภายใน : 42955
โทรสายตรง : 043-202-372, 043-202-503
fax : 043-202-371
E-Mail : darula@kku.ac.th

นางสาวอารีย์วรรณ ละม้ายพันธ์

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
สถานที่ทำงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์ภายใน : 12142-44 ต่อ 826
โทรสายตรง : 043-362-140
fax : 043-362-087
E-Mail : lareew@kku.ac.th

นางสาวนิรมล ภูครองนาค

ชื่อเล่น : แนน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
สถานที่ทำงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์ภายใน : 12142-44 ต่อ 824,12142-44 ต่อ 826
โทรสายตรง : 043-362-145-6
fax : 043-362-087
E-Mail : niraph@kku.ac.th

นางสาวปรียชาต การปลื้มจิตต์

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 12360
โทรสายตรง : 043-202-396
fax : 043-202-396
E-Mail : kpreey@kku.ac.th

นางสาวสุภาวดี ชาบัว

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
สถานที่ทำงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 12360
โทรสายตรง : 043-202-396
fax : 043-202-396
E-Mail : supacha@kku.ac.th

นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 12581
โทรสายตรง : 043-202-406
fax : 043-343-454
E-Mail : dartho@kku.ac.th

นางสาวแสงทอง ศรีประภา

ชื่อเล่น : ติ้ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดสกลนคร
เบอร์ภายใน : 12581
โทรสายตรง : 043-202-406
fax : 043-343-454
E-Mail : ssangt@kku.ac.th

นางรัศมี คาระวะ

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42350,42147
โทรสายตรง : 043-343-019
fax : 043-343-019
E-Mail : ratska@kku.ac.th

นางสาววาศิณี สิทธิพล

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
สถานที่ทำงาน : คณะศึกษาศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดเลย
เบอร์ภายใน : 12581
โทรสายตรง : 043-202-406
fax : 043-343-454
E-Mail : wasisi@kku.ac.th

นางสาวกัลยาภัสร์ คำยา

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สถานที่ทำงาน : คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 47310
โทรสายตรง : 043-202-417
fax : 043-202-417
E-Mail : -

นางกาญจนา จันทรสมบัติ

ชื่อเล่น : หนึ่ง
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดสงขลา
เบอร์ภายใน : 44207
โทรสายตรง : 043-362-046
fax : 043-362-047
E-Mail : kanchana@kku.ac.th

นางสาววิไล โพธิ์เตมิ

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ทำงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดอุดรธานี
เบอร์ภายใน : 44207
โทรสายตรง : 043-362-046
fax : 043-362-047
E-Mail : wilaph@kku.ac.th

นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง

ชื่อเล่น : ปุ้ย
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดบุรีรัมย์
เบอร์ภายใน : 47010,47011
โทรสายตรง : 043-202-404
fax : 043-202-404
E-Mail : aucoun@kku.ac.th

นางสาวจงกลวรรณ จันทรสมบัติ

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 47010,47011
โทรสายตรง : 043-202-404
fax : 043-202-404
E-Mail : jounja@kku.ac.th

นายสมจิตร วินากร

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดเลย
เบอร์ภายใน : 42809
โทรสายตรง : 043-347-057
fax : 043-347-058
E-Mail : somwin@kku.ac.th

นางกรุณา โสฬสจินดา

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42809
โทรสายตรง : 043-347-057
fax : 043-347-058
E-Mail : karbud@kku.ac.th

นางแววตา วรรณคำ

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : บัณฑิตวิทยาลัย
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42418,42401,42409
โทรสายตรง : 043-202-420
fax : 043-202-421
E-Mail : vaevan@kku.ac.th

นางสโรชา อ้องแสนคำ

ชื่อเล่น : หมก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 11904-5
โทรสายตรง : 043-362-021-2
fax : 043-362-020
E-Mail : osaroc@kku.ac.th

นายผดุงศักดิ์ อุ่นวิเศษ

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : วิทยาเขตหนองคาย
ภูมิลำเนา : จังหวัดสกลนคร
เบอร์ภายใน : 46609
โทรสายตรง : 042-415-600
fax : 042-415-699
E-Mail : uphadu@kku.ac.th

นางมธุสร ตันตระกูล

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : วิทยาเขตหนองคาย
ภูมิลำเนา : จังหวัดหนองคาย
เบอร์ภายใน : 46609
โทรสายตรง : 042-415-600
fax : 042-415-699
E-Mail : mathtu@kku.ac.th

นางศิริพรรณ นาชัยลอง

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : นักบริหารงานอุดมศึกษา
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 11506
โทรสายตรง : 043-203-124
fax : 043-203-875
E-Mail : chapon@kku.ac.th

นางสาวสมาภรณ์ แม่นมาตย์

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
ภูมิลำเนา : จังหวัดสุรินทร์
เบอร์ภายใน : 44332
โทรสายตรง : 043-202-173
fax : 043-202-424
E-Mail : samama@kku.ac.th

นางอรอุมา แอมนนท์

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42015
โทรสายตรง : 043-009-700
fax : 043-202-351
E-Mail : puk7640@kku.ac.th

นางสาวสุภัคสินี ชินกร

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
สถานที่ทำงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์
ภูมิลำเนา : จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์ภายใน : 42015
โทรสายตรง : 043-009-700
fax : 043-202-351
E-Mail : -

นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์

ชื่อเล่น : เอื้อง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการวิชาการ
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 12028-9 ต่อ 104,44413 ต่อ 117
โทรสายตรง : 043-348-983
fax : 043-202-408
E-Mail : waungf@kku.ac.th

นางสาวอุมาพร ปาลสาร

ชื่อเล่น : แอน
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการวิชาการ
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 12028-9 ต่อ 112,44413 ต่อ 117
โทรสายตรง : 043-348-983
fax : 043-202-408
E-Mail : umappa@kku.ac.th

นางสาววรรณภา สีดาพล

ชื่อเล่น : ติ๊ก
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สถานที่ทำงาน : ศูนย์บริการวิชาการ
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 12028-9 ต่อ 112
โทรสายตรง : 043-348-983
fax : 043-202-408
E-Mail : wannapa_tikky@hotmail.com

นางกัลยา เลี่ยวเทียนไชย

ชื่อเล่น : ดวง
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 11521-40 ต่อ 8301
โทรสายตรง : 043-203-080 ต่อ 8301
fax : 043-203-189
E-Mail : kalayawo@kku.ac.th

นางสาวลภัสรดา กาสี

ชื่อเล่น : ไก่
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 11521-40 ต่อ 8301
โทรสายตรง : 043-203-080 ต่อ 8301
fax : 043-203-189
E-Mail : kjamja@kku.ac.th

นางสาวชัญณัฐรัน คงมั่นมงคล

ชื่อเล่น : หมวย
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
สถานที่ทำงาน : ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ภูมิลำเนา : จังหวัดมุกดาหาร
เบอร์ภายใน : 11521-40 ต่อ 8301
โทรสายตรง : 043-203-080 ต่อ 8301
fax : 043-203-189
E-Mail : kmayur@kku.ac.th

นางสาวศรฒ์ธนัณ คงมั่นมงคล

ชื่อเล่น : เก่ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ภูมิลำเนา : จังหวัดมุกดาหาร
เบอร์ภายใน : 11521-40 ต่อ 8301
โทรสายตรง : 043-203-080 ต่อ 8301
fax : 043-203-189
E-Mail : shornthaanunko@kku.ac.th

นางสาวกัญจน์ชญา สิมสา

ชื่อเล่น : อัญ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
สถานที่ทำงาน : ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 11521-40 ต่อ 8301
โทรสายตรง : 043-203-080 ต่อ 8301
fax : 043-203-189
E-Mail : kancsi@kku.ac.th

นายศุภชัย สำกำปัง

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : นักพัฒนากีฬา
สถานที่ทำงาน : ศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42164
โทรสายตรง : 043-202-778
fax : 043-202-778
E-Mail : supasam@kku.ac.th

นางทิพาพร ลาภเจริญเกียรติ

ชื่อเล่น : แดง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42119
โทรสายตรง : 043-202-414
fax : 043-202-221
E-Mail : pthiph@kku.ac.th

นางสาวนันทิดา เสือปู

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ทำงาน : สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 12948
โทรสายตรง : 043-203-245
fax : 043-203-260
E-Mail : nuntsue@kku.ac.th

นางบุญเม็ง นามวงษา

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : สถาบันยุทธศาสตร์ฯ
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 44415
โทรสายตรง : 043-203-496
fax : 043-203-496
E-Mail : boonam@kku.ac.th

นางสาวพัทธนันท์ เขินพลกรัง

ชื่อเล่น : อัน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : สถาบันสันติศึกษา
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42462
โทรสายตรง : 043-202-425
fax : 043-202-788
E-Mail : 9pattanan@gmail.com

นางสาวยุพิน งามเนตร์

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถานที่ทำงาน : สถาบันภาษา
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 11570
โทรสายตรง : 043-204-141
fax : 043-204-141
E-Mail : yupin_ng@kku.ac.th

นางบัวไข ไสยาสน์

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : บุคลากรชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : สำนักวิทยบริการ
ภูมิลำเนา : จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์ภายใน : 42622,42623
โทรสายตรง : 043-202-541
fax : 043-202-543
E-Mail : bausai@kku.ac.th

นางสาวอรนุช หาทองคำ

ชื่อเล่น : นุช
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
สถานที่ทำงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 43286
โทรสายตรง : 043-202-428
fax : 043-202-428
E-Mail : haranu@kku.ac.th

นางสาวกิตติยวดี พาณิชย์

ชื่อเล่น : แก้ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ภูมิลำเนา : จังหวัดเลย
เบอร์ภายใน : 40106
โทรสายตรง : 043-202-435
fax : 043-202-435
E-Mail : tpr_kame@hotmail.com

นางสาววราภรณ์ ผ่านวงษ์

ชื่อเล่น : จุก
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
สถานที่ทำงาน : สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42114
โทรสายตรง : 043-009-700 ต่อ 42114
fax : 043-202-195
E-Mail : warapornpa@kku.ac.th

นางสาวนภัสนันท์ สุดใด

ชื่อเล่น : เหมียว
ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สถานที่ทำงาน : สำนักบริหารจัดการหอพักนักศึกษา
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42792
โทรสายตรง : 043-202-841
fax : 043-202-841
E-Mail : napapi@kku.ac.th

นางปภาดา เอี่ยมสุนทรกุล

ชื่อเล่น : เอียด
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ภูมิลำเนา : จังหวัดปัตตานี
เบอร์ภายใน : 42356-7
โทรสายตรง : 043-202-750
fax : 043-202-750
E-Mail : ipapha@kku.ac.th

นางกุหลาบ พรมแม้น

ชื่อเล่น : ตุ๊ก
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานการกีฬา มข.
ภูมิลำเนา : จังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์ภายใน : 44412,44411
โทรสายตรง : 043-202-778
fax : 043-202-778
E-Mail : pkulab@kku.ac.th

นางขนิษฐา โสดามรรค

ชื่อเล่น : ติ้ง
ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน
ภูมิลำเนา : จังหวัดกาฬสินธุ์
เบอร์ภายใน : 40102,40103
โทรสายตรง : 043-204-024
fax : 043-204-024
E-Mail : 043-204-024

นางสาวคณิตตา คลังทอง

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : สำนักวัฒนธรรม
ภูมิลำเนา : จังหวัดปราจีนบุรี
เบอร์ภายใน : 42301
โทรสายตรง : 043-332-035
fax : 043-332-760
E-Mail : kanikl@kku.ac.th

นางสาวขวัญพิมล นามมนตรี

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภูมิลำเนา : จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์ภายใน : 42178-80
โทรสายตรง : 043-364-597
fax : 043-364-597
E-Mail : kwanna@kku.ac.th

นางสาวหนึ่งฤทัย ประทุมกุล

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน
ภูมิลำเนา : จังหวัดหนองคาย
เบอร์ภายใน : 40167
โทรสายตรง : 043-202-430
fax : 043-202-430
E-Mail : nuenpr@kku.ac.th

นางสาวษมพร สนธิเปรม

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ
ภูมิลำเนา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์ภายใน : 40108-10,40113
โทรสายตรง : 043-202-193
fax : 043-202-193
E-Mail : sokanni@kku.ac.th

นางจุรีรักษ์ อบสุวรรณ

ชื่อเล่น : โอ๋
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42506,42507
โทรสายตรง : 043-202-899
fax : 043-202-899
E-Mail : jureob@kku.ac.th

นางปัญจมาส ติณโกฎ

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ภูมิลำเนา : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เบอร์ภายใน : 40122
โทรสายตรง : 043-202-190
fax : 043-202-190
E-Mail : tpanja@kku.ac.th

นางสาวภัสราภรณ์ พรหมเทพ

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : สำนักศึกษาวิชาทั่วไป
ภูมิลำเนา : จังหวัดอุดรธานี
เบอร์ภายใน : 11578 ต่อ 312,11579
โทรสายตรง : 043-203-052
fax : 043-203-052
E-Mail : patspr@kku.ac.th

นางวาสนา ชาทองยศ

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น
เบอร์ภายใน : 42132-34,42763-64
โทรสายตรง : 043-202-733
fax : 043-202-733
E-Mail : wasach@kku.ac.th

นางละอองดาว สมดีวีรเดช

ชื่อเล่น : Aom
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานกฎหมาย
ภูมิลำเนา : จังหวัดอุดรธานี
เบอร์ภายใน : 40087,40085
โทรสายตรง : 043-202-442
fax : 043-202-442
E-Mail : laonsa@kku.ac.th

นายมรกต สุบิน

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ภูมิลำเนา : จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์ภายใน : 12345,12191,11990
โทรสายตรง : 043-202-191
fax : 043-202-191
E-Mail : morrsu@kku.ac.th

นางสาวภัทธิรา ดีนอก

ชื่อเล่น : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ทำงาน : ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภูมิลำเนา : จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์ภายใน : 42170,11816
โทรสายตรง : 043-203-528
fax : 043-202-442
E-Mail : -

นางพิสมัย พวงคำ

ชื่อเล่น : มัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : สำนักงานสภาคณาจารย์ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ภูมิลำเนา : จังหวัดมหาสารคาม
เบอร์ภายใน : 42125,42124
โทรสายตรง : 043-202-840
fax : 043-202-840
E-Mail : pispun@kku.ac.th