การขอตำแหน่งทางวิชาการ
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. พ.ศ.2549
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ฉบับที่ 5 พ.ศ.2552
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ฉบับที่ 6 พ.ศ.2555
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ฉบับที่ 7 พ.ศ.2555
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ฉบับที่ 8 พ.ศ.2555
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ฉบับที่ 9 พ.ศ.2556
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ./รศ./ศ. ฉบับที่ 10 พ.ศ.2556
  ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับรวม ตั้งแต่ ฉบับ 1-10
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553
  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(814/2561) เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(815/2561) เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำเสนอหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2560
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2560
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1343/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ
  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1874/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 235/2560) เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  แนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน
  ตอบข้อหารือเกี่ยบกับการประเมินผลการสอน
  แนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งโดยใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคม   แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)
  แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04)
  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ก.พ.อ. 05)
  แบบสรุปรายละเอียดและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
  แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
  แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการแผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
  แบบประเมินผลการสอน
  แบบรับรองผลงานทางวิชาการ
  หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ