รวมข่าวสั้น
แถวที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 117 แถว
เนื้อหาข่าว

ประกาศ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การตัดอัตรา การเปลี่ยนตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย  >>เอกสารสรุป<<

ประกาศ แบบฟอร์มขอข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ ขอเชิญเสนอชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น >> บันทึกข้อความและแบบเสนอชื่อ

ประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2561) เรื่อง การลาทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การตัดโอนอัตรา การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย