รวมข่าวกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่
  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. 5/2561

 กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 5/2561 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบเกี่ยวกับ 1.แจ้งข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมา 2.ข้อสรุปของที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมา 3.การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 4.แจ้งข้อกฏหมายใหม่ที่ประกาศใช้ 5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติด้านบริหารงานบุคคล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5..แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง แนวทางในการย้าย ตัดโอนอัตรา และการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/9vq4vcDEm6M1JpWo9

  งาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2561

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน“ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา...สามารถเข้าชมบรรยากาศ และดาวน์โหลดภาพผู้ได้รับรางวัลได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/Lwz8aRcf2gBtuUXv8

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดยุทธศาสตร์ และภาระงานของบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงสร้างใหม่

 กองทรัพยากรบุคคล จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดยุทธศาสตร์ และภาระงานของบุคลากร กองทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงสร้างใหม่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องสารสิน อาคารสิริคุณา มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมบรรยากาศ และดาวน์โหลดภาพถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/JkghkpbRXMyBKrsY6

  สัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่)

กองทรัพยากรบุคคล จัดสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มาบรรยาย และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(หลักเกณฑ์ใหม่) ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561...สามารถเข้าชมบรรยากาศ และดาวน์โหลดภาพถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/wbc1gxD4hhb9N4m68

  ศึกษาดูงานโรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว นำทีมโดย ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พา คน คลัง แผน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องระบบสารสนเทศ ด้านทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กร และระบบสวัสดิการภายในองค์กร เพื่อนำแนวความคิดที่ได้มาประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อสู่การปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 21 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/YxAj1RZrqSeR89v62

  กองทรัพยากรบุคคล ศึกษาดูงาน บมจ.ฟินิคซ พลัพ แอน เพเพอร์ (SCG)

กองทรัพยากรบุคคล จัดโครงการศึกษาดูงาน บมจ.ฟินิคซ พลัพ แอน เพเพอร์ (SCG) เพื่อเป็นการโลกทัศน์ การพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านวัฒนธรรมองค์กร ให้กับบุคลากรภายในกองทรัพยากรบุคคล ณ บมจ.ฟินิคซ พลัพ แอน เพเพอร์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/dAmzx9XWS1UPMVvA3

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. 3/2561

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 3/2561 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบเกี่ยวกับ 1.แจ้งข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมา 2.เสนอแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การถ่ายทอดข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลให้กับบุคลากร ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/PeNcAz24fMSSfaKE3

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. 2/2561

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 2/2561 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบเกี่ยวกับ 1.แจ้งข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมา 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองการเจ้าหน้าที่ เรื่องการประเมินค่างาน และขอตำแหน่งสูงขึ้น 3.เสนอแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การถ่ายทอดข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลให้กับบุคลากร ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคม 2561 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/5sBVpUcej4MUa7Zx1

  กจ.แบ่งปันน้ำใจแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่น

  กจ.แบ่งปันน้ำใจแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายสถิตย์  แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญในวาระปีใหม่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/Tp30zNbLvjcVVlBN2

  มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3,วันที่ 28 พ.ย. 2560

มข.-ม.อ.-มช.จับมือเหนียวแน่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3พลังเพื่อแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 ยกระดับการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ขยายผลสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/Fl8f7zLSmDW2YXer1

  มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3,วันที่ 27 พ.ย. 2560

มข.-ม.อ.-มช.จับมือเหนียวแน่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3พลังเพื่อแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 ยกระดับการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ขยายผลสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/fjoifbox5gRTJtYy1

  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561

งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์6 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/3s4rAuWXgXFT4HgA3

  ประชุมชี้แจงการกำหนดกรอบตำแหน่งบุคลากรประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ "ประชุมชี้แจงการกำหนดกรอบตำแหน่งบุคลากรประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น" เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้กับบุคลากรทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ให้ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนา2 ชั้น9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/Hk50Ihkpy58FHprz2

  การรายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2560

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มข.เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ฝ่ายฯจึงได้จัดกิจกรรม การรายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2560 เพื่อนำเสนอข้อมูล/สรุปผลการดำเนินงาน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/wq9fLW19P1c7VE102

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. ครั้งที่ 1/2561

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบเกี่ยวกับ 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล 2.แผนการดำเนินงานเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคลประจำปี 2561 3.การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 4.การสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร 5.การใช้ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล มข. และ 6.การมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้https://photos.app.goo.gl/3NkqE4g1jQrMeD293

  ประชุมชี้แจงโครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห์

งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงโครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห์ เพื่อชี้แจงข้อมูลแล้วแจ้งแนวทางที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/J61UjhcL6xXVMgBo1

  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ “สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียร ที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2560 มีผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2560  มีจำนวน 197 คน  ประกอบด้วย สายวิชาการ  86 คน  สายสนับสนุน 111 คน ในงานประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นมงคลแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  การผูกข้อมือ และการมอบของที่ระลึก ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สามารถเข้าชมและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/EfyOJV4vc1AVgM5g1

  พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 20 กันยายน  2560   เวลา   11.00  น. ณ  ห้องประชุมมิตรภาพ  ชั้น 3  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/is9Li9AtnMGY0TAQ2

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. ครั้งที่ 7/2560

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 7/2560 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 19 กันยายน 2560 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/M8fQfQFWksK4mgK23

  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 256
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ผู้กระทำความดี ความชอบ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนาและประชาชน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สามารถเข้าชมและดาวโหลดภาพถ่ายพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากลิงค์ด้านล่างนี้
https://photos.app.goo.gl/8lguKp3TSM5JkcCl1

  โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 2560 คลิ๊กที่นี่ https://photos.app.goo.gl/ZmW1rhPf20jKDDfQ2เพื่อเข้าชมภาพการเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 2560 ระหว่าง วันที่ 4-8 กันยายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. ครั้งที่ 6/2560

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 1 กันยายน 2560 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://goo.gl/photos/5z1VqNRsVH58kXLn6

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Work SIPOC Model ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)

  กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Work SIPOC Model ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสาตร์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/YqLO2oxeSBjVfhYt2

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/FAKmIl6Hiyyu5UrV2

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560

กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของกองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น...เข้าดูรูปภาพบรรยากาศการสัมมนาhttps://goo.gl/photos/LjQnpDZcQguPJMW88

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ประจำเดือนมิถุนายน 2560

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://goo.gl/photos/yzBT3tp6TvXWgktG9

  งาน "ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ" ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน "ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ" ประจำปี 2560 เพื่อมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น...เข้าดูรูปภาพบรรยากาศและการมอบรางวัลที่นี้ https://goo.gl/photos/vnT7Guu4x3P1hSpg8

  กองการเจ้าหน้าที่ยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มาศึกษาดูงาน

กองการเจ้าหน้าที่ยินดีต้อนรับ กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคล เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิ๊กที่นี้เพื่อดูภาพทั้งหมดhttps://goo.gl/photos/o2xUq3yUCC6yTmWL6

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://goo.gl/photos/MAVT4HcEzmyzeEBT9

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ประจำเดือนมกราคม 2560

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 18 มกราคม 2560 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้https://goo.gl/photos/AAqAvAbMtzQTPjLw8

  ต้อนรับดูงาน กองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีราชมงคลตะวันออก

กองการเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะดูงานจากกองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโนยีราชมงคลตะวันออก ในวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้https://goo.gl/photos/XPNXbw8so3gPgnYg8

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559...คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้https://goo.gl/photos/oXiuX59uQFhEWzWB7

  ประชุมรับฟังการจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมรับการจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเป้นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสารสิน  ชั้น2  อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้https://goo.gl/photos/uLyoRDFS7SM7QjvB7

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ประจำเดือนตุลาคม 59

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559...คลิ๊กลิ้งเพื่อเข้าดูรูปภาพบทั้งหมดhttps://goo.gl/photos/h1xBTnvA96Qb1RbXA

  พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันศุกร์ที่  30  กันยายน พ.ศ. 2559 ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกดูรูปถ่ายและดาวส์โหลดได้ที่นี้https://goo.gl/photos/ZW6nRGJ3HdLLEgBP7

  งานเกษียณอายุราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2559

งานเกษียณอายุราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2559 กองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้เนื่องด้วย มีบุคคลากรภายในกองได้เกษียณอายุในปี 2559 นี้ 3 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาวอุ่นเรือน มงคลชัย บุคลากรเชี่ยวชาญ  2.นายศิริพร ศรีอุ่น บุคลากรชำนาญการพิเศษ  3.นายธีรกานต์ เฝ้าทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ อาคารสิริคุณา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://goo.gl/photos/JSmBWrS6prCmGm8E7

  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2559

กองการเจ้าหน้าที่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 27 กันยายน 2559...คลิ๊กที่เว็บไซต์ https://goo.gl/photos/nhUKU3BxMFkbxKZx8เพื่อดาวส์โหลดรูป

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ประจำเดือนกันยายน

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 กันยายน 2559...คลิ๊กลิ้งเพื่อเข้าดูรูปภาพบทั้งหมด https://goo.gl/photos/p5CcuGDTvVZy5fj27

  ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2559

งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประชุมบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกันยายน 59 เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ในที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ยินดีต้อนรับคณะดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อศึกษาดูงาน

กองการเจ้าหน้าที่ยินดีต้อนรับคณะดูงานกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 5-6 กันยายน 2559 ณ ห้องกัลปพฤกษ์7 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มข.:OD

กองการเจ้าหน้าที่จัดอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มข.:OD เพื่อให้เกิดการสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร และพัฒนารูปแบบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน...คลิ๊กลิ้งเพื่อเข้าดูรูปภาพบรรยากาศการสัมมนาทั้งหมด   https://goo.gl/photos/Loh41XFuPyQViVZ37 

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ประจำเดือนสิงหาคม 2559

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558

  บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ บันไดการเงิน 4 ขั้น สู่ฝันเป็นจริง

กองการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ บันไดการเงิน 4 ขั้น สู่ฝันเป็นจริง ในวันอังคารที่ 12 กรกฏาคา 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มข.

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากรภายในกอง

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากรภายในกองเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ พร้อมทั้งให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ประจำเดือนมิถุนายน 2559

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากรภายในกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าจัดประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มข. 2559

งานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มข. 2559 ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ อาคารสิริคุณากร ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. ในวันที่ 22 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดงาน ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2559

  กองการเจ้าหน้าที่จัดงาน ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากรภายในกอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากรภายในกอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข เพื่อชี้แจงการทำสัญญาจ้าง ข้อกำหนดการจ้าง ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข

กองการเจ้าหน้าจัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ อาคารสิริคุณากร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากรภายในกอง

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากรภายใน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารสิริคุณากร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากรภายในกอง

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากรภายในกอง เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และระเบียบต่างๆให้เข้าใจตรงกัน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดงานจากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2558

กองการเจ้าหน้าที่จัดงานจากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558

กองการเจ้าหน้าที่จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากรภายในกอง

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากรภายในกองเพื่อชีแจงข้อมูลข่าวสารและระเบียบต่างๆตามวาระการประชุม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศและนันทนาการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศและนันทนาการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 จัดกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

  กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศและนันทนาการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศและนันทนาการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุุคคล มข.

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุุคคล มข.ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

  กองการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

กองการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

  กองการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

กองการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

  กองการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร ท่านอธิการบดี เนื่องในเทศกาล

กองการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

  กองการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

กองการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

  กองการเจ้าหน้าที่ ต้อนรับการมาศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2558 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาดูงานของกองการเจ้าหน้าที่ ทางกองการเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอความเป็นมาของกองการเจ้าหน้าที่ หน้าที่ของแต่ละงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่1 ประจำปี2558

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่1 ประจำปี2558 ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร4 ชั้น2 

  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน "ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ" ประจำปีพุทธศักราช 2557 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

  อธิการบดีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองการเจ้าหน้าที่จัดงานมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากร โดยเชิญอธิการบดีเป็นผู้มอบทุน ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

  กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร ปี 2558

กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร ปี 2558 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กองการเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านแผน ประกันคุณภาพ นิติการ และด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองการเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านแผน ประกันคุณภาพ นิติการ และด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 โดยมีรองอธิการฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มาบรรรยายเรื่อง "การบูรณาการณ์การปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การประกันคุณภาพ และแนวปฏิบัติด้านนิติการ"

  บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่มอบของขวัญและรับพรปีใหม่จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ประชุมหัวหน้างาน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประชุมหัวหน้างาน วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 10

  กองการเจ้าหน้าที่จัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558 การนำไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุผล

กองการเจ้าหน้าที่จัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558 การนำไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุผล เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ รีสอร์ทชมดาว จ.ขอนแก่น