รายงานทั่วไป

ตาราง 1 : ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร ตาราง 2 : ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามหน่วยงานและตำแหน่งทางวิชาการ(ไม่รวมโรงเรียนสาธิตฯและศูนย์ออทิสติก) ตาราง 3 : ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามหน่วยงานและตำแหน่งทางวิชาการ(เฉพาะโรงเรียนสาธิตฯและศูนย์ออทิสติก) ตาราง 4 : ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามระดับและประเภทบุคลากร ตาราง 5 : ข้อมูลร้อยละจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด ตาราง 6 : ข้อมูลอาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิและหน่วยงาน(ไม่รวมโรงเรียนสาธิตฯและศูนย์ออทิสติก) ตาราง 7 : ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการไม่รวมลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและหน่วยงาน(ไม่รวมโรงเรียนสาธิตฯและศูนย์ออทิสติก) ตาราง 8 : ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและหน่วยงาน(ไม่รวมโรงเรียนสาธิตฯและศูนย์ออทิสติก) ตาราง 9 : ร้อยละของบุคลากรที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อบุคลากรผู้มีัสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตาราง 10 : ร้อยละของบุคลากรที่ลาออก/พ้นสภาพต่อบุคลากรทั้งหมด(ย้อนหลัง 3 เดือน) ตาราง 11 : จำนวนบุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งแบ่งตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร(ย้อนหลัง 3 เดือน)

อัตรากำลังของบุคลากร