ข้อมูล ณ วันที่ : 24 May 2022

ตาราง 1 : ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานหน่วยงานในกำกับ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ ยังไม่ระบุแหล่งเงิน
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กองกฎหมาย 0 11 0 0 0 0 1 0 12
3 กองการกีฬา 0 10 0 0 0 0 13 0 23
4 กองการต่างประเทศ 0 7 1 0 0 0 2 0 10
5 กองคลัง 0 45 7 0 0 0 11 1 64
6 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 18 10 0 0 0 78 6 112
7 กองตรวจสอบภายใน 0 8 1 0 0 0 0 0 9
8 กองทรัพยากรบุคคล 1 29 0 0 0 0 6 1 37
9 กองบริการหอพักนักศึกษา 0 13 0 0 0 0 21 4 38
10 กองบริหารงานกลาง 0 30 4 0 0 0 18 9 61
11 กองบริหารงานวิจัย 0 13 0 0 0 0 7 1 21
12 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 0 33 0 0 0 0 140 20 193
13 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0 9 0 0 0 0 1 0 10
14 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 0 22 0 0 0 0 9 1 32
15 กองยุทธศาสตร์ 0 17 1 0 0 0 0 0 18
16 กองสื่อสารองค์กร 0 20 2 0 0 0 3 0 25
17 กองอาคารและสถานที่ 0 14 11 0 0 0 22 3 50
18 คณะทันตแพทยศาสตร์ 14 179 31 1 0 0 58 7 290
19 คณะนิติศาสตร์ 0 1 26 0 0 20 1 0 48
20 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 4 73 10 1 0 0 10 0 98
21 คณะพยาบาลศาสตร์ 8 102 9 0 0 0 74 6 199
22 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 106 9 0 0 0 50 1 189
23 คณะวิทยาศาสตร์ 23 233 12 0 0 0 28 3 299
24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 193 14 0 0 45 60 11 347
25 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 60 5 0 0 0 16 0 81
26 คณะศึกษาศาสตร์ 18 287 39 2 0 0 195 7 548
27 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 68 4 0 0 0 6 0 93
28 คณะสหวิทยาการ 2 186 15 0 0 1 60 0 264
29 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 135 16 0 0 0 35 5 198
31 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 55 11 0 0 0 18 3 89
32 คณะเกษตรศาสตร์ 9 129 18 2 0 0 55 21 234
33 คณะเทคนิคการแพทย์ 15 67 2 0 0 0 20 2 106
34 คณะเทคโนโลยี 6 75 5 0 0 0 13 0 99
35 คณะเภสัชศาสตร์ 9 122 13 0 0 1 19 2 166
36 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 26 4 0 0 0 3 0 33
37 คณะแพทยศาสตร์ 70 3,203 1,352 102 0 0 1,624 44 6,395
38 บัณฑิตวิทยาลัย 0 21 3 0 0 0 5 1 30
39 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 3 28 5 1 0 0 9 0 46
42 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 1 0 0 0 52 0 0 53
43 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0 53 1 0 54
44 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0 1 0 0 31 5 0 37
45 วิทยาเขตหนองคาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 0 2 0 0 0 0 1 0 3
47 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 0 5 2 0 0 0 0 0 7
48 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 1 10 1 0 0 0 1 0 13
49 ศูนย์บริการสู่ชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ศูนย์บริการสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 0 3 0 0 0 0 16 0 19
53 ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 0 2 0 0 0 0 7 0 9
55 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 4 0 0 0 0 4 0 8
56 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 0 0 4 0 4
57 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 0 4 4 0 0 0 4 0 12
58 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 6 5 0 0 0 3 0 14
59 ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 ศูนย์อาเซียนศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 0 10 0 0 0 0 16 0 26
64 สถาบันขงจื่อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
65 สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 สถาบันภาษา 0 1 4 0 0 18 1 0 24
67 สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 0 1 0 0 0 0 0 0 1
68 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 3 0 0 0 0 9 0 12
70 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 4 4 0 0 0 0 0 2 10
71 สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 0 0 5 0 0 0 5 0 10
73 สภามหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
75 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 0 7 1 0 0 0 0 0 8
76 สำนักงานอธิการบดี 0 58 63 1 0 0 40 2 164
77 สำนักงานอธิการบีด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
78 สำนักบริการวิชาการ 0 15 3 0 0 0 18 0 36
79 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 0 37 5 0 0 0 8 1 51
80 สำนักหอสมุด 10 57 3 0 0 0 1 3 74
81 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 3 42 13 0 0 0 6 5 69
82 อุทยานวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 โครงการ วมว.-มข. สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
84 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
85 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 1 0 0 0 6 0 0 7
รวมทั้งสิ้น 271 5,921 1,750 110 0 228 2,848 172 11,300