ข้อมูล ณ วันที่ : 06 Dec 2022

ตาราง 1 : ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานหน่วยงานในกำกับ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ ยังไม่ระบุแหล่งเงิน
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 กองกฎหมาย 0 9 0 0 0 0 0 0 9
3 กองการกีฬา 0 4 0 0 0 0 13 0 17
4 กองการต่างประเทศ 0 6 1 0 0 0 0 0 7
5 กองคลัง 0 41 5 0 0 0 10 1 57
6 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 0 19 17 0 0 0 82 6 124
7 กองตรวจสอบภายใน 0 8 1 0 0 0 0 0 9
8 กองทรัพยากรบุคคล 1 23 0 0 0 0 5 1 30
9 กองบริการหอพักนักศึกษา 0 10 0 0 0 0 19 2 31
10 กองบริหารงานกลาง 0 13 4 0 0 0 17 9 43
11 กองบริหารงานวิจัย 0 9 1 0 0 0 7 1 18
12 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 0 25 0 0 0 0 127 20 172
13 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0 7 0 0 0 0 0 0 7
14 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 0 16 0 0 0 0 9 1 26
15 กองยุทธศาสตร์ 0 15 2 0 0 0 0 0 17
16 กองสื่อสารองค์กร 0 13 2 0 0 0 2 0 17
17 กองอาคารและสถานที่ 0 12 11 0 0 0 20 3 46
18 คณะทันตแพทยศาสตร์ 13 171 39 0 0 0 54 7 284
19 คณะนิติศาสตร์ 0 1 45 0 0 0 1 0 47
20 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 4 72 7 0 0 0 8 0 91
21 คณะพยาบาลศาสตร์ 8 98 7 0 0 0 72 6 191
22 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 110 13 0 0 0 44 1 191
23 คณะวิทยาศาสตร์ 22 233 19 0 0 0 20 3 297
24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 187 15 0 0 45 61 10 342
25 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 60 4 1 0 0 12 0 77
26 คณะศึกษาศาสตร์ 17 241 53 2 0 0 167 6 486
27 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 68 3 0 0 0 4 0 90
28 คณะสหวิทยาการ 2 182 10 0 0 1 58 0 253
29 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 132 13 0 0 0 35 4 191
31 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 54 11 1 0 0 12 3 81
32 คณะเกษตรศาสตร์ 6 129 24 0 0 0 47 21 227
33 คณะเทคนิคการแพทย์ 12 68 10 0 0 0 12 1 103
34 คณะเทคโนโลยี 6 73 4 0 0 0 11 0 94
35 คณะเภสัชศาสตร์ 8 113 7 0 0 1 16 2 147
36 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 29 3 0 0 0 1 0 33
37 คณะแพทยศาสตร์ 68 2,895 1,464 18 0 0 1,548 36 6,029
38 บัณฑิตวิทยาลัย 0 19 0 0 0 0 4 1 24
39 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 3 31 11 0 0 0 7 0 52
42 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 1 44 0 0 5 4 0 54
43 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 58 0 0 2 0 0 60
44 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 5 29 0 0 1 2 0 37
45 วิทยาเขตหนองคาย 0 0 1 0 0 0 0 0 1
46 ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 0 3 0 0 0 0 1 0 4
47 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 0 5 1 0 0 0 0 0 6
48 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 1 6 1 0 0 0 2 0 10
49 ศูนย์บริการสู่ชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ศูนย์บริการสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 0 2 0 0 0 0 15 0 17
53 ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 0 0 1 0 0 0 0 0 1
54 ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 0 0 0 0 0 0 6 0 6
55 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 2 0 0 0 0 4 0 6
56 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 0 0 3 0 3
57 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 0 3 2 0 0 0 4 0 9
58 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 5 5 0 0 0 3 0 13
59 ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ศูนย์อาเซียนศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
62 สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 0 9 1 0 0 0 15 0 25
64 สถาบันขงจื่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
65 สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 สถาบันภาษา 0 1 4 0 0 17 0 0 22
67 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 3 0 0 0 0 6 0 9
69 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 3 2 0 0 0 0 0 2 7
70 สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 0 0 8 0 0 0 1 0 9
72 สภามหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
74 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 0 7 2 0 0 0 0 0 9
75 สำนักงานอธิการบดี 0 70 78 0 0 0 52 1 201
76 สำนักบริการวิชาการ 0 13 1 0 0 0 18 0 32
77 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 0 32 3 0 0 0 8 1 44
78 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 0 0 0 0 0 0 1 0 1
79 สำนักหอสมุด 9 44 4 0 0 0 2 3 62
80 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 3 41 11 0 0 0 6 2 63
81 อุทยานวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 โครงการ วมว.-มข. 0 0 0 0 0 0 1 0 1
83 โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 1 0 0 0 6 0 0 7
รวมทั้งสิ้น 255 5,451 2,060 22 0 79 2,661 154 10,682