ข้อมูล ณ วันที่ : 06 Dec 2022

ตาราง 4 : ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามระดับและประเภทบุคลากร (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ ระดับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานหน่วยงานในกำกับ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ ยังไม่ระบุแหล่งเงิน
1 0 1 77 13 0 62 2,481 0 2,634
2 ปฏิบัติการ 4 1,799 862 0 0 0 15 0 2,680
3 ชำนาญการ 14 875 31 0 0 0 0 0 920
4 ชำนาญการพิเศษ 14 379 2 0 0 0 1 0 396
5 เชี่ยวชาญ 0 11 0 0 0 0 0 0 11
6 ปฏิบัติงาน 1 247 799 0 0 0 2 0 1,049
7 ชำนาญงาน 11 465 29 0 0 0 0 0 505
8 ชำนาญงานพิเศษ 0 21 0 0 0 0 0 0 21
9 ช 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 ช 2 0 0 0 0 0 0 0 7 7
11 ช 3 0 0 0 0 0 0 0 18 18
12 ช 4 0 0 0 0 0 0 0 6 6
13 บ 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
14 บ 2 0 0 0 0 0 0 0 12 12
15 ส 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8
16 ส 2 0 0 0 0 0 0 0 53 53
17 ส 2 หัวหน้า 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 ส 3 0 0 0 0 0 0 0 25 25
19 ส 4 0 0 0 0 0 0 0 17 17
รวมทั้งสิ้น 44 3,798 1,800 13 0 62 2,499 154 8,370