ข้อมูล ณ วันที่ : 29 Sep 2023

ตาราง 4 : ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามระดับและประเภทบุคลากร (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ ระดับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานหน่วยงานในกำกับ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ ยังไม่ระบุแหล่งเงิน
1 0 0 93 29 0 58 2,515 0 2,695
2 ปฏิบัติการ 4 1,707 924 0 0 0 16 0 2,651
3 ชำนาญการ 14 1,002 28 0 0 0 0 0 1,044
4 ชำนาญการพิเศษ 14 390 0 0 0 0 0 0 404
5 เชี่ยวชาญ 0 15 0 0 0 0 0 0 15
6 ปฏิบัติงาน 0 203 780 0 0 0 3 0 986
7 ชำนาญงาน 11 506 70 0 0 0 0 0 587
8 ชำนาญงานพิเศษ 0 23 1 0 0 0 0 0 24
9 ช 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 ช 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6
11 ช 3 0 0 0 0 0 0 0 18 18
12 ช 4 0 0 0 0 0 0 0 6 6
13 บ 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
14 บ 2 0 0 0 0 0 0 0 12 12
15 ส 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8
16 ส 2 0 0 0 0 0 0 0 50 50
17 ส 2 หัวหน้า 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 ส 3 0 0 0 0 0 0 0 24 24
19 ส 4 0 0 0 0 0 0 0 18 18
รวมทั้งสิ้น 43 3,846 1,896 29 0 58 2,534 150 8,556