ข้อมูล ณ วันที่ : 15 Aug 2022

ตาราง 4 : ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามระดับและประเภทบุคลากร (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ ระดับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานหน่วยงานในกำกับ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ ยังไม่ระบุแหล่งเงิน
1 รองศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 0 1 1 4 0 132 2,388 0 2,526
3 ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 ปฏิบัติการ 4 1,914 930 1 0 4 16 0 2,869
5 ชำนาญการ 15 876 34 0 0 0 1 0 926
6 ชำนาญการพิเศษ 15 425 2 0 0 0 2 0 444
7 เชี่ยวชาญ 1 8 0 0 0 0 0 0 9
8 ปฏิบัติงาน 2 271 789 0 0 1 3 0 1,066
9 ชำนาญงาน 13 531 27 0 0 0 0 0 571
10 ชำนาญงานพิเศษ 0 24 0 0 0 0 1 0 25
11 ช 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
12 ช 2 0 0 0 0 0 0 0 8 8
13 ช 3 0 0 0 0 0 0 0 22 22
14 ช 4 0 0 0 0 0 0 0 8 8
15 บ 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6
16 บ 2 0 0 0 0 0 0 0 14 14
17 บ 2 หัวหน้า 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 ส 1 0 0 0 0 0 0 0 9 9
19 ส 2 0 0 0 0 0 0 0 54 54
20 ส 2 หัวหน้า 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 ส 3 0 0 0 0 0 0 0 29 29
22 ส 4 0 0 0 0 0 0 0 17 17
รวมทั้งสิ้น 50 4,050 1,783 5 0 137 2,413 172 8,610