ข้อมูล ณ วันที่ : 07 Dec 2023

ตาราง 3 : ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามหน่วยงานและตำแหน่งทางวิชาการ(เฉพาะโรงเรียนสาธิตฯและศูนย์ออทิสติก) (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน อาจารย์ชำนาญการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น
1 คณะศึกษาศาสตร์ 0 7 0 0 0 7
2 คณะสหวิทยาการ 0 3 0 0 0 3
รวมทั้งสิ้น 0 10 0 0 0 10