ข้อมูล ณ วันที่ : 29 Sep 2023

ตาราง 7 : บุคลากรสายวิชาการไม่รวมลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและหน่วยงาน(ไม่รวมโรงเรียนสาธิตฯและศูนย์ออทิสติก) (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหน่วยงานในกำกับ รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ ยังไม่ระบุแหล่งเงิน
ผศ รศ ผศ รศ ผศ รศ ผศ รศ
1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7
2 คณะนิติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 9
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 5 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 12
6 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 คณะสหวิทยาการ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
14 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4
15 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 คณะเทคโนโลยี 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5
17 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 คณะแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 19 0 0 0 3 2 3 1 0 0 0 0 0 28
19 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
20 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 15
22 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 สถาบันภาษา 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 7
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 57 2 0 0 68 10 14 5 0 0 0 0 0 156