ข้อมูล ณ วันที่ : 06 Dec 2022

ตาราง 7 : บุคลากรสายวิชาการไม่รวมลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและหน่วยงาน(ไม่รวมโรงเรียนสาธิตฯและศูนย์ออทิสติก) (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหน่วยงานในกำกับ รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ ยังไม่ระบุแหล่งเงิน
ผศ รศ ผศ รศ ผศ รศ ผศ รศ
1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 6
2 คณะนิติศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 8
3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 14
6 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 10
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 5 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 11
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 คณะสหวิทยาการ 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
12 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
13 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 11
14 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 11
15 คณะเทคโนโลยี 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
16 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
18 คณะแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 11 0 0 0 4 8 16 11 0 0 0 0 0 50
19 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8
20 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
22 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 0 2 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 12
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 71 2 2 0 33 16 34 32 0 0 0 0 0 190