ข้อมูล ณ วันที่ : 06 Dec 2022

ตาราง 5 : ข้อมูลร้อยละจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหน่วยงานในกำกับ จำนวนอาจารย์ปริญญาเอก จำนวนอาจารย์ประจำรายหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละรายหน่วยงาน
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประมาณรายได้ ยังไม่ระบุแหล่งเงิน
1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0 5 0 0 5 6 83.33
2 คณะนิติศาสตร์ 0 0 3 0 0 3 8 37.50
3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 3 0 0 0 3 3 100.00
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 1 0 0 0 1 5 20.00
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 2 4 0 0 6 14 42.86
6 คณะวิทยาศาสตร์ 0 2 7 0 0 9 12 75.00
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 4 3 0 0 7 7 100.00
8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 3 0 0 0 3 5 60.00
9 คณะศึกษาศาสตร์ 0 4 2 0 0 6 11 54.55
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 2 0 0 0 2 3 66.67
11 คณะสหวิทยาการ 0 5 0 0 0 5 7 71.43
12 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 5 1 0 0 6 7 85.71
13 คณะเกษตรศาสตร์ 0 4 7 0 0 11 14 78.57
14 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 1 9 0 0 10 11 90.91
15 คณะเทคโนโลยี 0 3 1 0 0 4 4 100.00
16 คณะเภสัชศาสตร์ 0 1 0 0 0 1 2 50.00
17 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 3 0.00
18 คณะแพทยศาสตร์ 0 7 36 0 0 44 54 81.48
19 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 0 4 4 0 0 8 8 100.00
20 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 1 0.00
21 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 1 0 0 1 1 100.00
22 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 0 0 1 0 0 1 1 100.00
23 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 0 0 0 0 0 0 1 0.00
24 สำนักงานอธิการบดี 0 2 5 0 0 7 12 58.33
รวมทั้งสิ้น 0 53 89 0 0 143 200 71.50