ข้อมูล ณ วันที่ : 06 Dec 2022

ตาราง 10 : ร้อยละของบุคลากรที่ลาออก/พ้นสภาพต่อบุคลากรทั้งหมด(ย้อนหลัง 3 เดือน) พ.ศ. 2565 (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหน่วยงานในกำกับ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ เงินรายได้ ไม่ระบุแหล่งเงิน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
1 กองบริการหอพักนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
3 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 กองอาคารและสถานที่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
10 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6
11 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 คณะเทคโนโลยี 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 คณะแพทยศาสตร์ 0 0 0 4 2 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 34
15 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20 สำนักงานอธิการบดี 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 1 0 0 6 10 1 8 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 17 0 66