ข้อมูล ณ วันที่ : 15 Aug 2022

ตาราง 2 : ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามหน่วยงานและตำแหน่งทางวิชาการ(ไม่รวมโรงเรียนสาธิตฯและศูนย์ออทิสติก) (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษต่างประเทศ ศาสตราจารย์รับเงินเดือนขั้นสูง ร้อยละตำแหน่งวิชาการต่อจำนวนบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด รวมทั้งสิ้น
1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 0 0 0 0 0 5.13 2
3 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
5 คณะศึกษาศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 2.56 1
6 คณะเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0 0 0 5.13 2
7 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
8 คณะเทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 2.56 1
9 คณะแพทยศาสตร์ 3 0 0 0 0 0 7.69 3
10 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 1 0 0 0 0 0 2.56 1
11 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0.00 0
12 สำนักงานอธิการบดี 0 0 1 0 0 0 2.56 1
รวมทั้งสิ้น 10 0 1 0 0 0 11