ข้อมูล ณ วันที่ : 06 Dec 2022

ตาราง 2 : ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามหน่วยงานและตำแหน่งทางวิชาการ(ไม่รวมโรงเรียนสาธิตฯและศูนย์ออทิสติก) (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษต่างประเทศ ศาสตราจารย์รับเงินเดือนขั้นสูง ร้อยละตำแหน่งวิชาการต่อจำนวนบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด รวมทั้งสิ้น
1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 1 3 1 0 0 6.32 6
2 คณะนิติศาสตร์ 7 0 1 0 0 0 8.42 8
3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 3 0 0 0 0 0 3.16 3
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 3 0 2 0 0 0 5.26 5
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 0 1 2 0 0 14.74 14
6 คณะวิทยาศาสตร์ 3 0 2 5 0 0 10.53 10
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 1 0 1 0 0 6.32 6
8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 0 0 0 0 0 5.26 5
9 คณะศึกษาศาสตร์ 9 2 0 0 0 0 11.58 11
10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 0 0 0 0 0 3.16 3
11 คณะสหวิทยาการ 7 0 0 0 0 0 7.37 7
12 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 0 1 0 0 0 7.37 7
13 คณะเกษตรศาสตร์ 5 0 3 3 0 0 11.58 11
14 คณะเทคนิคการแพทย์ 1 1 2 7 0 0 11.58 11
15 คณะเทคโนโลยี 3 0 0 1 0 0 4.21 4
16 คณะเภสัชศาสตร์ 2 0 0 0 0 0 2.11 2
17 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 1 1 0 0 0 3.16 3
18 คณะแพทยศาสตร์ 16 8 16 11 0 0 53.68 51
19 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 7 1 0 0 0 0 8.42 8
20 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 0 0 0 0 0 1.05 1
21 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 1 0 0 1.05 1
22 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 0 1 0 0 0 0 1.05 1
23 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 0 0 1 0 0 0 1.05 1
24 สำนักงานอธิการบดี 7 2 3 0 0 0 12.63 12
รวมทั้งสิ้น 105 18 36 32 0 0 191