ข้อมูล ณ วันที่ : 06 Dec 2022

ตาราง 11 : จำนวนบุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งแบ่งตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร(ย้อนหลัง 3 เดือน) พ.ศ. 2565 (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานหน่วยงานในกำกับ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ เงินรายได้ ไม่ระบุแหล่งเงิน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
1 กองทรัพยากรบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
5 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
7 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 คณะศึกษาศาสตร์ 3 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
9 คณะสหวิทยาการ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13 คณะแพทยศาสตร์ 4 9 0 10 9 3 0 0 0 0 0 0 11 0 0 46
14 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 วิทยาเขตหนองคาย 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 สำนักงานอธิการบดี 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 13
18 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 สำนักหอสมุด 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งสิ้น 9 10 0 29 16 6 0 0 0 0 0 0 26 0 1 97