ข้อมูล ณ วันที่ : 06 Dec 2022

ตาราง 9 : ร้อยละของบุคลากรที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อบุคลากรผู้มีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนคนที่เป็นสมาชิก จำนวนคนที่มีสิทธิเป็นสมาชิก ร้อยละของคนที่เป็นสมาชิกต่อจำนวนคนที่มีสิทธิเป็นสมาชิก
1 กองกฎหมาย 11 13 84.62
2 กองการกีฬา 12 16 75.00
3 กองการต่างประเทศ 4 5 80.00
4 กองคลัง 48 63 76.19
5 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 60 60 100.00
6 กองตรวจสอบภายใน 9 12 75.00
7 กองทรัพยากรบุคคล 25 34 73.53
8 กองบริการหอพักนักศึกษา 19 22 86.36
9 กองบริหารงานกลาง 25 34 73.53
10 กองบริหารงานวิจัย 10 13 76.92
11 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 79 85 92.94
12 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 10 70.00
13 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 24 28 85.71
14 กองยุทธศาสตร์ 13 16 81.25
15 กองสื่อสารองค์กร 19 20 95.00
16 กองอาคารและสถานที่ 27 32 84.38
17 คณะทันตแพทยศาสตร์ 173 183 94.54
18 คณะนิติศาสตร์ 41 50 82.00
19 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 69 88 78.41
20 คณะพยาบาลศาสตร์ 121 153 79.08
21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 97 112 86.61
22 คณะวิทยาศาสตร์ 197 219 89.95
23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 189 199 94.97
24 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 49 52 94.23
25 คณะศึกษาศาสตร์ 312 345 90.43
26 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 56 57 98.25
27 คณะสหวิทยาการ 210 224 93.75
28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 124 127 97.64
29 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 58 69 84.06
30 คณะเกษตรศาสตร์ 132 139 94.96
31 คณะเทคนิคการแพทย์ 64 74 86.49
32 คณะเทคโนโลยี 61 65 93.85
33 คณะเภสัชศาสตร์ 83 87 95.40
34 คณะเศรษฐศาสตร์ 26 34 76.47
35 คณะแพทยศาสตร์ 3,914 4,536 86.29
36 บัณฑิตวิทยาลัย 20 23 86.96
37 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 35 38 92.11
38 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 30 32 93.75
39 วิทยาลัยนานาชาติ 20 23 86.96
40 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 27 27 100.00
41 ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1 3 33.33
42 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 6 7 85.71
43 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 9 14 64.29
44 ศูนย์บริการสู่ชุมชน 4 5 80.00
45 ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม 7 8 87.50
46 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 14 15 93.33
47 ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 1 100.00
48 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 4 100.00
49 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 8 10 80.00
50 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 12 100.00
51 ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 10 11 90.91
52 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 22 31 70.97
53 สถาบันภาษา 15 21 71.43
54 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 6 83.33
55 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 1 2 50.00
56 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 5 6 83.33
57 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 4 7 57.14
58 สำนักงานอธิการบดี 124 142 87.32
59 สำนักบริการวิชาการ 21 36 58.33
60 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 40 52 76.92
61 สำนักหอสมุด 41 42 97.62
62 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 55 56 98.21
63 อุทยานวิทยาศาสตร์ 24 25 96.00
64 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 15 46.67
รวมทั้งสิ้น 6,940 7,950 87.30