ข้อมูล ณ วันที่ : 07 Dec 2023

ตาราง 9 : ร้อยละของบุคลากรที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อบุคลากรผู้มีสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน จำนวนคนที่เป็นสมาชิก จำนวนคนที่มีสิทธิเป็นสมาชิก ร้อยละของคนที่เป็นสมาชิกต่อจำนวนคนที่มีสิทธิเป็นสมาชิก
1 กองกฎหมาย 11 13 84.62
2 กองการกีฬา 12 16 75.00
3 กองการต่างประเทศ 4 5 80.00
4 กองคลัง 45 61 73.77
5 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 59 60 98.33
6 กองตรวจสอบภายใน 7 12 58.33
7 กองทรัพยากรบุคคล 25 35 71.43
8 กองบริการหอพักนักศึกษา 17 20 85.00
9 กองบริหารงานกลาง 21 32 65.63
10 กองบริหารงานวิจัย 10 13 76.92
11 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 65 71 91.55
12 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 10 70.00
13 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 23 28 82.14
14 กองยุทธศาสตร์ 11 14 78.57
15 กองสื่อสารองค์กร 19 20 95.00
16 กองอาคารและสถานที่ 27 31 87.10
17 คณะทันตแพทยศาสตร์ 178 193 92.23
18 คณะนิติศาสตร์ 47 63 74.60
19 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 69 88 78.41
20 คณะพยาบาลศาสตร์ 118 153 77.12
21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 93 113 82.30
22 คณะวิทยาศาสตร์ 196 216 90.74
23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 187 198 94.44
24 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 55 59 93.22
25 คณะศึกษาศาสตร์ 331 367 90.19
26 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 60 61 98.36
27 คณะสหวิทยาการ 202 218 92.66
28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 124 127 97.64
29 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 60 71 84.51
30 คณะเกษตรศาสตร์ 128 137 93.43
31 คณะเทคนิคการแพทย์ 67 76 88.16
32 คณะเทคโนโลยี 59 64 92.19
33 คณะเภสัชศาสตร์ 80 85 94.12
34 คณะเศรษฐศาสตร์ 26 34 76.47
35 คณะแพทยศาสตร์ 3,877 4,534 85.51
36 บัณฑิตวิทยาลัย 21 24 87.50
37 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 39 42 92.86
38 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 31 36 86.11
39 วิทยาลัยนานาชาติ 39 42 92.86
40 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 26 26 100.00
41 ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 1 3 33.33
42 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 6 7 85.71
43 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 8 13 61.54
44 ศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 0.00
45 ศูนย์บริการสู่ชุมชน 5 6 83.33
46 ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม 5 6 83.33
47 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 12 14 85.71
48 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 4 100.00
49 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 8 10 80.00
50 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 13 100.00
51 ศูนย์สื่อการเรียนรู้ 8 10 80.00
52 สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก 0 1 0.00
53 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 22 31 70.97
54 สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน 3 4 75.00
55 สถาบันภาษา 13 18 72.22
56 สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 7 85.71
57 สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 1 2 50.00
58 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 5 5 100.00
59 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 4 7 57.14
60 สำนักงานอธิการบดี 147 171 85.96
61 สำนักบริการวิชาการ 16 33 48.48
62 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 40 53 75.47
63 สำนักหอสมุด 39 40 97.50
64 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 52 53 98.11
65 อุทยานวิทยาศาสตร์ 21 22 95.45
66 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 14 42.86
รวมทั้งสิ้น 6,921 8,016 86.34