ค้นหาข้อมูล

กรุณาใช้ username/password ของ KKU-Net

ข้อตกลงการใช้งาน
  1. การคำนวณสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่เกษียณอายุราชการหรือพ้นสภาพจากการปฏิบัติงาน เพราะสิ้นสุดสัญญาจ้างนี้เป็นค่าประมาณการเท่านั้น
  2. ข้อมูลที่ใช้คำนวณเป็นข้อมูล ณ ปัจจุบันที่ปรากฎในฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น อาจมีความคลาดเคลื่อนให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
  3. ในส่วนคำนวณบำเหน็จ/บำนาญ กบข. ระบบนี้อ้างอิงการคำนวณจากเว็บไซต์ กบข.
ข้อแนะนำการใช้งาน
สารสนเทศนี้รองรับโปรแกรม internet browser ดังนี้
  • Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
  • Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด
  • Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด