Menu Close

งานวินัยและจรรยาบรรณ

 • งานด้านกฎหมายและวินัยบุคลากร
  • การออกกฎหมาย ตอบคำถามทางกฎหมาย
  • งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย
  • การฟ้องร้อง การชดใช้ทุน และงานคดีความที่เกี่ยวข้อง
  • การอุทธรณ์และร้องทุกข์
  • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย วินัยบุคลากร
 • งานด้านจรรยาบรรณ
  • การออกกฎหมาย ตอบคำถามทางกฎหมายทางจรรยาบรรณ
  • งานสอบสวนและดำเนินการทางจรรยาบรรณ
  • งานส่งเสริมด้านจรรยาบรรณ
  • งานประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ
  • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านจรรยาบรรณ

บุคลากรในงาน

นายบุญชัย อ้องแสนคำ

หัวหน้างานวินัยและจรรยาบรรณ

เบอร์ภายใน : 48713

อีเมล์ : boooon@kku.ac.th

นางสาวทรงสุดา ถุงแก้ว

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 42140

อีเมล์ : songto@kku.ac.th

นายคมน์ เหลืองทองคำ

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 42140

อีเมล์ : lkomso@kku.ac.th

นายศิวัต อบสุวรรณ

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48696

อีเมล์ : siwatob@kku.ac.th

นางสาวธันยธร พุทธิมา

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48696

อีเมล์ : thanpu@kku.ac.th

นางสาวดารณี แสงวงค์

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 42140

อีเมล์ : daranee@kku.ac.th

นางสาวปณิดา โยมศรีเคน

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48696

อีเมล์ : paniyo@kku.ac.th

นางสาวยลธิดา ยะปะตัง

นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน : 48696

อีเมล์ : yoltya@kku.ac.th