ข้อมูล ณ วันที่ : 06 Dec 2022

ตาราง 12 : ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณรายได้จำแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน มีคนครอง อัตราว่าง รวมทั้งสิ้น
1 3 2 5
2 กองกฎหมาย 1 0 1
3 กองการต่างประเทศ 1 0 1
4 กองคลัง 9 0 9
5 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 14 0 14
6 กองตรวจสอบภายใน 2 0 2
7 กองทรัพยากรบุคคล 2 0 2
8 กองบริหารงานกลาง 4 0 4
9 กองบริหารงานวิจัย 1 0 1
10 กองบริหารหอพักนักศึกษา 1 0 1
11 กองยุทธศาสตร์ 2 0 2
12 กองสื่อสารองค์กร 2 0 2
13 กองอาคารและสถานที่ 11 0 11
14 คณะทันตแพทยศาสตร์ 42 2 44
15 คณะนิติศาสตร์ 26 6 32
16 คณะบริหารธุรกิจ 1 0 1
17 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 18 3 21
18 คณะพยาบาลศาสตร์ 11 8 19
19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 1 18
20 คณะวิทยาศาสตร์ 20 3 23
21 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 3 0 3
22 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 1 24
23 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9 0 9
24 คณะศิลปศาสตร์ 1 0 1
25 คณะศึกษาศาสตร์ 141 11 152
26 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 13 19
27 คณะสหวิทยาการ 1 1 2
28 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 5 0 5
29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 28 0 28
30 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 13 2 15
31 คณะเกษตรศาสตร์ 24 3 27
32 คณะเทคนิคการแพทย์ 6 0 6
33 คณะเทคโนโลยี 7 0 7
34 คณะเภสัชศาสตร์ 14 5 19
35 คณะเศรษฐศาสตร์ 5 1 6
36 คณะแพทยศาสตร์ 2,011 100 2,111
37 บัณฑิตวิทยาลัย 4 0 4
38 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 9 0 9
39 วิทยาเขตหนองคาย 17 11 28
40 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 1 0 1
41 ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 0 3
42 ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ 3 0 3
43 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 1 0 1
44 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 0 8
45 สถาบันภาษา 5 0 5
46 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2 0 2
47 สำนักงานอธิการบดี 190 29 219
48 สำนักงานโครงการความร่วมมือระหว่างมข.กับกรมส่งเสริม 2 0 2
49 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 0 1
50 สำนักบริการวิชาการ 6 0 6
51 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 14 1 15
52 สำนักหอสมุด 5 0 5
53 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 1 0 1
54 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 2 16
รวมทั้งสิ้น 2,771 205 2,976