ข้อมูล ณ วันที่ : 07 Dec 2023

ตาราง 12 : ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินจำแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน มีคนครอง อัตราว่าง รวมทั้งสิ้น
1 3 3 6
2 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 0 1
3 กองทรัพยากรบุคคล 1 0 1
4 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1 0 1
5 กองอาคารและสถานที่ 1 0 1
6 คณะทันตแพทยศาสตร์ 77 13 90
7 คณะนิติศาสตร์ 1 2 3
8 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 14 0 14
9 คณะพยาบาลศาสตร์ 46 11 57
10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 73 11 84
11 คณะวิทยาการจัดการ 52 0 52
12 คณะวิทยาศาสตร์ 132 7 139
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 89 9 98
14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 43 3 46
15 คณะศึกษาศาสตร์ 143 6 149
16 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 7 40
17 คณะสหวิทยาการ 12 2 14
18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 42 2 44
19 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 33 5 38
20 คณะเกษตรศาสตร์ 78 9 87
21 คณะเทคนิคการแพทย์ 27 2 29
22 คณะเทคโนโลยี 25 2 27
23 คณะเภสัชศาสตร์ 30 3 33
24 คณะเศรษฐศาสตร์ 5 2 7
25 คณะแพทยศาสตร์ 1,480 72 1,552
26 บัณฑิตวิทยาลัย 16 1 17
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 108 16 124
28 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 6 0 6
29 วิทยาเขตหนองคาย 0 1 1
30 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 15 0 15
31 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 1 0 1
32 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 1 0 1
33 ศูนย์บริการวิชาการ 4 0 4
34 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 385 12 397
35 สถาบันขงจื่อ 1 0 1
36 สถาบันขงจื้อ 1 0 1
37 สถาบันภาษา 4 0 4
38 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 6 0 6
39 สำนักงานอธิการบดี 251 50 301
40 สำนักทะเบียนและประมวลผล 7 1 8
41 สำนักบริการวิชาการ 1 0 1
42 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 2 0 2
43 สำนักวิทยบริการ 15 0 15
44 สำนักหอสมุด 7 0 7
45 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 4 1 5
รวมทั้งสิ้น 3,277 253 3,530