ข้อมูล ณ วันที่ : 06 Dec 2022

ตาราง 12 : ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินจำแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร (แสดงข้อมูลเป็น pdf)
ลำดับ หน่วยงาน มีคนครอง อัตราว่าง รวมทั้งสิ้น
1 2 0 2
2 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 0 1
3 กองทรัพยากรบุคคล 1 0 1
4 คณะทันตแพทยศาสตร์ 74 12 86
5 คณะนิติศาสตร์ 1 2 3
6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 14 0 14
7 คณะพยาบาลศาสตร์ 39 12 51
8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62 12 74
9 คณะวิทยาการจัดการ 52 0 52
10 คณะวิทยาศาสตร์ 128 7 135
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 80 10 90
12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 41 2 43
13 คณะศึกษาศาสตร์ 120 8 128
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 7 37
15 คณะสหวิทยาการ 7 3 10
16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 40 2 42
17 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 29 6 35
18 คณะเกษตรศาสตร์ 76 9 85
19 คณะเทคนิคการแพทย์ 23 2 25
20 คณะเทคโนโลยี 22 2 24
21 คณะเภสัชศาสตร์ 30 3 33
22 คณะเศรษฐศาสตร์ 3 2 5
23 คณะแพทยศาสตร์ 1,264 145 1,409
24 บัณฑิตวิทยาลัย 15 2 17
25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 109 18 127
26 วิทยาเขตหนองคาย 0 1 1
27 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 16 0 16
28 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 0 1 1
29 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 1 0 1
30 ศูนย์บริการวิชาการ 4 0 4
31 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 395 12 407
32 สถาบันขงจื่อ 1 0 1
33 สถาบันขงจื้อ 1 0 1
34 สถาบันภาษา 2 0 2
35 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 5 0 5
36 สำนักงานอธิการบดี 220 51 271
37 สำนักทะเบียนและประมวลผล 7 1 8
38 สำนักบริการวิชาการ 1 0 1
39 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 2 0 2
40 สำนักวิทยบริการ 15 0 15
41 สำนักหอสมุด 6 0 6
42 สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 3 0 3
รวมทั้งสิ้น 2,942 332 3,274