ข่าวการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

ระเบียบ/ประกาศ

เอกสาร

  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับผู้บริหาร ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับลูกจ้างประจำ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  ข่าวประกาศรับสมัคร/คัดเลือก/แต่งตั้ง ผู้บริหารภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรับสมัคร

เอกสารที่ประกอบการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก

  ข่าวด่วน
  ข่าวด่วนทั้งหมด
  ข่าวกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่
  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. ครั้งที่ 7/2560

  กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 7/2560 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 19 กันยายน 2560 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/M8fQfQFWksK4mgK23

  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 256
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ผู้กระทำความดี ความชอบ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนาและประชาชน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สามารถเข้าชมและดาวโหลดภาพถ่ายพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากลิงค์ด้านล่างนี้
https://photos.app.goo.gl/8lguKp3TSM5JkcCl1

  โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 2560 คลิ๊กที่นี่ https://photos.app.goo.gl/ZmW1rhPf20jKDDfQ2เพื่อเข้าชมภาพการเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 2560 ระหว่าง วันที่ 4-8 กันยายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. ครั้งที่ 6/2560

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 1 กันยายน 2560 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://goo.gl/photos/5z1VqNRsVH58kXLn6

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Work SIPOC Model ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)

  กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Work SIPOC Model ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสาตร์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/YqLO2oxeSBjVfhYt2

  ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
  บริการต่างๆ
  สมัครงานออนไลน์
  ประกาศรับสมัครงาน
  ประกาศรายชื่อ
  ประกาศผลสอบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวภายนอก
  รายงานตัวออนไลน์
  ขอหนังสือรับรองออนไลน์
  ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ
  ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน
  ระบบสืบค้นบุคลากร
  ระบบติดตามเรื่องร้องเรียนทางจรรยาบรรณ
  ระบบสารสนเทศการแต่งตั้งผู้บริหาร มข.
  ระบบออกเอกสารสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือเกษียณอายุราชการหรือพ้นสภาพจากการปฏิบัติงานเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้าง
  ระบบคำนวณบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการและบำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ
  ระบบเปรียบเทียบผลประโยชน์ของการลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.(UNDO) ของข้าราชการ
  แบบฟอร์มและแผ่นพับต่างๆ
  กระดานถาม-ตอบ
  สารสนเทศการไปปฏิบัติราชการในองค์การระหว่างประเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เรื่องควรรู้
Texto Alternativo
มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
มาตรฐานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
สวัสดิการต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
ขอตำแหน่งทางวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การลาประเภทต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
จรรยาบรรณ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การแต่งตั้งผู้บริหาร
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
เครือข่ายการบริหารงานบุคคล
อ่านเพิ่มเติม »