พนักงานมหาวิทยาลัย
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556


ข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย


เครื่องแบบพนักงาน


มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน


ค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย


หลักเกณฑ์การจ้าง การทำสัญญาจ้าง


หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ


หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส


หลักเกณฑ์การตัดโอนอัตราและเปลี่ยนตำแหน่ง


หลักเกณฑ์การประเมิน


หลักเกณฑ์การปรับวุฒิ


หลักเกณฑ์การย้ายพนักงาน


หลักเกณฑ์การลาออกจากราชการ


หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน


หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลภายนอกตามยุทธศาสตร์