รวมข่าวสั้น
แถวที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 110 แถว
เนื้อหาข่าว

ประกาศ ขอเชิญบุคลากรเสนอชื่อลูกที่มีความกตัญญูเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561 โดยส่งข้อมูลภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> บันทึกข้อความ แบบเสนอชื่อ

ประกาศ ขอเชิญบุคลากรเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2561 โดยส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง(นบม.)" รุ่นที่ 29 โดยสามารถไปดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่ www.mua.go.th ไปที่เมนู "ข่าวประชาสัมพันธ์" ไปที่หัวข้อ "อบรม : ศึกษาต่อ" สามารถอ่านเอกสารโครงการ กำหนดการ ได้ที่นี่

ประกาศ กองทรัพยากรบุคคลขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานยืนยันจำนวนกรอบตำแหน่งที่เสนอประเมินค่างาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1. บันทึกข้อความ (ว 3146/2561)
2. แบบรายงานจำนวนกรอบตำแหน่งที่เสนอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
1. แนวคิด : การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(สกอ. มีนาคม 2561)
2. ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ