รวมข่าวสั้น
แถวที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 94 แถว
เนื้อหาข่าว

ประกาศ แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6420/2560 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการกำหนดเวลาปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือน พฤศจิกายน 2560

1. ฉบับที่ 10/2560 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2. ฉบับที่ 11/2560 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

1. แบบแจ้งยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา

ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.–ม.อ.–มช. "3 พลัง เพื่อแผ่นดิน" ครั้งที่ 3 โดยมีกำหนดสถานที่และวันที่ดังนี้

  • ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  • ณ จ.อุดรธานี - จ.หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้