รวมข่าวสั้น
แถวที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 100 แถว
เนื้อหาข่าว

ประกาศ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร แผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสนับสนุนด้านส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ กรอบแผนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในระดับคณะหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่ ในหัวข้อเอกสารต่างๆ

ประกาศ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ ประจำปี 2561

ประกาศ การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
1.บันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.3.5/ว6357 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง กรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562
2. บันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.3.5/ว7266 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
3. บันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.3.5/ว8890 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์และการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับสนุน

ประกาศ คู่มือการจ้างชางต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง บันทึกข้อความเวียนหน่วยงาน

ประกาศ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น