ท่านสามารถ download เอกสารสิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พรบ. มข. พ.ศ.2558 ได้ที่นี่ >> คลิ๊กที่นี่

  สิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พรบ. มข. พ.ศ.2558

กรณีที่ 1 ข้าราชการที่ไม่เป็นสมาชิก กบข.

เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จ/บำนาญตาม พรบ. 2494 จากรัฐและได้รับเงินเดือนจากการเป็นพนักงานตาม พรบ.มข. โดยมีรายละเอียดดังนี้
อายุราชการ สิทธิพึงได้รับ
บำเหน็จ/บำนาญ สวัสดิการที่ได้รับ/สิทธิประโยชน์อื่นๆ
1.1 อายุราชการไม่ถึง 1 ปี ไม่ได้บำเหน็จ/บำนาญ
1.2 อายุราชการมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี 6 เดือน รับบำเหน็จ
สูตรบำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จำนวนปีราชการ
รายละเอียดสวัสดิการที่ได้รับ/สิทธิประโยชน์อื่นๆตาม ข้อ 1.1
1.3 อายุราชการตั้งแต่ 9 ปี 6 เดือนขึ้นไป เลือกรับบำเหน็จ
สูตรบำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จำนวนปีราชการ
รายละเอียดสวัสดิการที่ได้รับ/สิทธิประโยชน์อื่นๆตาม ข้อ 1.1
เลือกรับบำนาญ
สูตร = (เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จำนวนปีราชการ)/50
(ได้รับเงินบำนาญตลอดชีพ)

กรณีที่ 2 ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วไม่ประสงค์เป็นสมาชิก กบข.ต่อไป

เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับบำเหน็จ/บำนาญแบบ กบข. จากรัฐและได้รับเงินเดือนจากการเป็นพนักงานตาม พรบ. โดยมีรายละเอียดดังนี้
อายุราชการ สิทธิพึงได้รับ
บำเหน็จ/บำนาญ สวัสดิการที่ได้รับ/สิทธิประโยชน์อื่นๆ
2.1 อายุราชการไม่ถึง 1 ปี
2.2 อายุราชการมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี 6 เดือน รับบำเหน็จ
สูตรบำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × เวลาราชการ
รายละเอียดสวัสดิการที่ได้รับ/สิทธิประโยชน์อื่นๆตาม ข้อ 2.1
2.3 อายุราชการตั้งแต่ 9 ปี 6 เดือนขึ้นไป เลือกรับบำเหน็จ
สูตรบำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × เวลาราชการ
รายละเอียดสวัสดิการที่ได้รับ/สิทธิประโยชน์อื่นๆตาม ข้อ 2.1

กรณีที่ 3 ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วประสงค์เป็นสมาชิก กบข.ต่อไป

เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินเดือนจากการเป็นพนักงานตาม พรบ.มข. และได้สิทธิสวัสดิการเหมือนเป็นข้าราชการบำนาญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ได้รับสวัสดิการจากรัฐ ได้แก่
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าการศึกษาบุตร
  • ค่าตรวจสุขภาพ
  • เงินทำขวัญ
  • เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต
  • อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด
 • ได้รับสวัสดิการจากมหาวิทยาลัย เช่น
  • เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
  • สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย(ตามความสมัครใจ)
  • สนับสนุนหรือให้ยืมด้านการศึกษา
  • สวัสดิการที่พักหรือเงินกู้เพื่อการเคหะ
  • สวัสดิการอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพิ่มเติม เช่น เงินให้ยืมหรือช่วยเหลือด้านต่างๆ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ได้รับสิทธิในการนับอายุราชการต่อเนื่อง(เพื่อใช้ประกอบในการคำนวณการรับบำเหน็จ/บำนาญ)
 • มีการใช้บัญชีอัตราเงินเดือนเสมือนตามกฎกระทรวงกำหนดเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะได้สิทธิตามเหตุออกจากราชการ ดังนี้

เหตุออกจากราชการ อายุราชการ

(นับจากอายุราชการเดิม+อายุงานของพนักงาน)

สิทธิพึงได้รับ
บำเหน็จ/บำนาญ สวัสดิการที่ได้รับ/สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ลาออก

ปลดออก

อายุราชการไม่ถึง 9 ปี 6 เดือน ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ
มีอายุราชการตั้งแต่ 9 ปี 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 24 ปี 6 เดือน ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ
มีอายุราชการตั้งแต่ 24 ปี 6 เดือนขึ้นไป หรือเหตุสูงอายุ(อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปและมีอายุราชการ 10 ปีขึ้นไป) ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 • ได้รับสวัสดิการจากรัฐ ได้แก่
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าการศึกษาบุตร
  • ค่าตรวจสุขภาพ
  • บําเหน็จดํารงชีพ
  • บําเหน็จตกทอด
  • เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต
  • อื่นๆ ที่กฏหมายกำหนด

เหตุเกษียณหรือสูงอายุ(อายุ 50 ปีขึ้นไป)

เหตุทุพพลภาพ

เหตุทดแทน

อายุราชการไม่ถึง 1 ปี ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ
อายุราชการ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 ปี 6 เดือน ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ
อายุราชการ 9 ปี 6 เดือนขึ้นไป ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ
 • ได้รับสวัสดิการจากรัฐ ได้แก่
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าการศึกษาบุตร
  • ค่าตรวจสุขภาพ
  • บําเหน็จดํารงชีพ
  • บําเหน็จตกทอด
  • เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต
  • อื่นๆ ที่กฏหมายกำหนด

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 40101,40100