ท่านสามารถ download เอกสารสิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พรบ. มข. พ.ศ.2558 ได้ที่นี่ >> คลิ๊กที่นี่

  สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำเมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มข. พ.ศ. 2558

ลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพจะได้รับเงินเดือน จากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตาม พรบ.มข. และเงินบำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือน จากรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อายุราชการ สิทธิพึงได้รับ
บำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือน สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
1. อายุราชการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 25 ปี
  • รับบำเหน็จปกติ
    สูตรบำเหน็จ = ค่าจ้างเดือนสุดท้าย × (จำนวนเดือนที่รับราชการ/12)
  • เงินก้อนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(กสจ.) ได้แก่ เงินสะสม+เงินสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว
2. อายุราชการตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

เลือกรับบำเหน็จปกติ

สูตรบำเหน็จ = ค่าจ้างเดือนสุดท้าย × (จำนวนเดือนที่รับราชการ/12)

รายละเอียดตามสิทธิประโยชน์อื่นๆ ข้อ 1
  • เลือกรับบำเหน็จรายเดือน
    สูตรบำเหน็จรายเดือน = (ค่าจ้างเดือนสุดท้าย × จำนวนเดือนที่รับราชการ)/(12 × 50) (ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง)
  • เงินก้อนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(กสจ.) ได้แก่ เงินสะสม+เงินสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว(สามารถโอนเงินจาก กสจ. ไปที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยได้)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 40101,40100