ข่าวการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

ระเบียบ/ประกาศ

เอกสาร

  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับผู้บริหาร ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับลูกจ้างประจำ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  ข่าวด่วน
  ข่าวด่วนทั้งหมด
  ข่าวกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่
  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. 3/2561

องการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 3/2561 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบเกี่ยวกับ 1.แจ้งข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมา 2.เสนอแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การถ่ายทอดข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลให้กับบุคลากร ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองทรัพยากรบุคคล เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/PeNcAz24fMSSfaKE3

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. ครั้งที่ 2/2561

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 2/2561 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบเกี่ยวกับ 1.แจ้งข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่ผ่านมา 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองการเจ้าหน้าที่ เรื่องการประเมินค่างาน และขอตำแหน่งสูงขึ้น 3.เสนอแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การถ่ายทอดข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลให้กับบุคลากร ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคม 2561 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/5sBVpUcej4MUa7Zx1

  กจ.แบ่งปันน้ำใจแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่น

  กจ.แบ่งปันน้ำใจแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่น นำโดย ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล นายสถิตย์  แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญในวาระปีใหม่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา9 จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/Tp30zNbLvjcVVlBN2

  มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3,วันที่ 28 พ.ย. 2560

มข.-ม.อ.-มช.จับมือเหนียวแน่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3พลังเพื่อแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 ยกระดับการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ขยายผลสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/Fl8f7zLSmDW2YXer1

  มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3,วันที่ 27 พ.ย. 2560

มข.-ม.อ.-มช.จับมือเหนียวแน่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3พลังเพื่อแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าภาพ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 ยกระดับการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ขยายผลสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้...https://photos.app.goo.gl/fjoifbox5gRTJtYy1

  ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
  บริการต่างๆ
  สมัครงานออนไลน์
  ประกาศรับสมัครงาน
  ประกาศรายชื่อ
  ประกาศผลสอบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวภายนอก
  รายงานตัวออนไลน์
  ขอหนังสือรับรองออนไลน์
  ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ
  ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน
  ระบบสืบค้นบุคลากร
  ระบบติดตามเรื่องร้องเรียนทางจรรยาบรรณ
  ระบบสารสนเทศการแต่งตั้งผู้บริหาร มข.
  ระบบออกเอกสารสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือเกษียณอายุราชการหรือพ้นสภาพจากการปฏิบัติงานเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้าง
  ระบบคำนวณบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการและบำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ
  ระบบเปรียบเทียบผลประโยชน์ของการลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.(UNDO) ของข้าราชการ
  แบบฟอร์มและแผ่นพับต่างๆ
  กระดานถาม-ตอบ
  สารสนเทศการไปปฏิบัติราชการในองค์การระหว่างประเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ข่าวประกาศรับสมัคร/คัดเลือก/แต่งตั้ง ผู้บริหารภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เรื่องควรรู้
Texto Alternativo
มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
มาตรฐานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
สวัสดิการต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
ขอตำแหน่งทางวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การลาประเภทต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
จรรยาบรรณ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การแต่งตั้งผู้บริหาร
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
เครือข่ายการบริหารงานบุคคล
อ่านเพิ่มเติม »