ข่าวการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

ระเบียบ/ประกาศ

เอกสาร

  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับผู้บริหาร ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับลูกจ้างประจำ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  ข่าวด่วน
  ข่าวด่วนทั้งหมด
  ข่าวกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561

งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์6 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/3s4rAuWXgXFT4HgA3

  ประชุมชี้แจงการกำหนดกรอบตำแหน่งบุคลากรประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ "ประชุมชี้แจงการกำหนดกรอบตำแหน่งบุคลากรประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น" เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้กับบุคลากรทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ให้ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนา2 ชั้น9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/Hk50Ihkpy58FHprz2

  การรายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2560

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มข.เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ฝ่ายฯจึงได้จัดกิจกรรม การรายงานผลการดำเนินโครงการต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2560 เพื่อนำเสนอข้อมูล/สรุปผลการดำเนินงาน ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมบรรยากาศและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/wq9fLW19P1c7VE102

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข. ครั้งที่ 1/2561

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบเกี่ยวกับ 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล 2.แผนการดำเนินงานเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคลประจำปี 2561 3.การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น 4.การสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร 5.การใช้ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล มข. และ 6.การมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้https://photos.app.goo.gl/3NkqE4g1jQrMeD293

  ประชุมชี้แจงโครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห์

งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงโครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห์ เพื่อชี้แจงข้อมูลแล้วแจ้งแนวทางที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น...สามารถเข้าชมและดาวโหลดภาพถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/J61UjhcL6xXVMgBo1

  ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
  ข่าวประกาศรับสมัคร/คัดเลือก/แต่งตั้ง ผู้บริหารภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรับสมัคร

เอกสารที่ประกอบการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก

  บริการต่างๆ
  สมัครงานออนไลน์
  ประกาศรับสมัครงาน
  ประกาศรายชื่อ
  ประกาศผลสอบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวภายนอก
  รายงานตัวออนไลน์
  ขอหนังสือรับรองออนไลน์
  ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ
  ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน
  ระบบสืบค้นบุคลากร
  ระบบติดตามเรื่องร้องเรียนทางจรรยาบรรณ
  ระบบสารสนเทศการแต่งตั้งผู้บริหาร มข.
  ระบบออกเอกสารสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือเกษียณอายุราชการหรือพ้นสภาพจากการปฏิบัติงานเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้าง
  ระบบคำนวณบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการและบำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ
  ระบบเปรียบเทียบผลประโยชน์ของการลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.(UNDO) ของข้าราชการ
  แบบฟอร์มและแผ่นพับต่างๆ
  กระดานถาม-ตอบ
  สารสนเทศการไปปฏิบัติราชการในองค์การระหว่างประเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เรื่องควรรู้
Texto Alternativo
มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
มาตรฐานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
สวัสดิการต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
ขอตำแหน่งทางวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การลาประเภทต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
จรรยาบรรณ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การแต่งตั้งผู้บริหาร
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
เครือข่ายการบริหารงานบุคคล
อ่านเพิ่มเติม »