ข่าวการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

ระเบียบ/ประกาศ

เอกสาร

  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับผู้บริหาร ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  • หนังสือแสดงเจตนาและแบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับลูกจ้างประจำ ภายหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
    เอกสาร pdf เอกสาร doc
  ข่าวประกาศรับสมัคร/คัดเลือก/แต่งตั้ง ผู้บริหารภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรับสมัคร

เอกสารที่ประกอบการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก

  ข่าวด่วน
  ข่าวด่วนทั้งหมด
  ข่าวกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Work SIPOC Model ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)

  กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Work SIPOC Model ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสาตร์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/YqLO2oxeSBjVfhYt2

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/FAKmIl6Hiyyu5UrV2

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560

กองการเจ้าหน้าที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายของกองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น...เข้าดูรูปภาพบรรยากาศการสัมมนาhttps://goo.gl/photos/LjQnpDZcQguPJMW88

  ประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.ประจำเดือนมิถุนายน 2560

กองการเจ้าหน้าที่จัดประชุมเครือข่ายสนับสนุนการบริหารงานบุคคล มข.เพื่อแจ้งให้สมาชิกเพื่อทราบระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร3 ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 คลิกดูรูปถ่ายได้ที่นี้ https://goo.gl/photos/yzBT3tp6TvXWgktG9

  งาน "ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ" ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน "ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ" ประจำปี 2560 เพื่อมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดี ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น...เข้าดูรูปภาพบรรยากาศและการมอบรางวัลที่นี้ https://goo.gl/photos/vnT7Guu4x3P1hSpg8

  ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
  บริการต่างๆ
  สมัครงานออนไลน์
  ประกาศรับสมัครงาน
  ประกาศรายชื่อ
  ประกาศผลสอบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวภายนอก
  รายงานตัวออนไลน์
  ขอหนังสือรับรองออนไลน์
  ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ
  ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน
  ระบบสืบค้นบุคลากร
  ระบบติดตามเรื่องร้องเรียนทางจรรยาบรรณ
  ระบบสารสนเทศการแต่งตั้งผู้บริหาร มข.
  ระบบออกเอกสารสำหรับบุคลากรที่เปลี่ยนสภานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือเกษียณอายุราชการหรือพ้นสภาพจากการปฏิบัติงานเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้าง
  ระบบคำนวณบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการและบำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ
  ระบบเปรียบเทียบผลประโยชน์ของการลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.(UNDO) ของข้าราชการ
  แบบฟอร์มและแผ่นพับต่างๆ
  กระดานถาม-ตอบ
  สารสนเทศการไปปฏิบัติราชการในองค์การระหว่างประเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เรื่องควรรู้
Texto Alternativo
มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
มาตรฐานตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
สวัสดิการต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
ขอตำแหน่งทางวิชาการ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การลาประเภทต่างๆ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
จรรยาบรรณ
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
การแต่งตั้งผู้บริหาร
อ่านเพิ่มเติม »
Texto Alternativo
เครือข่ายการบริหารงานบุคคล
อ่านเพิ่มเติม »